Content with tag ዜና ትንታነ .

ንኡስ ግብረ ሓይሊ ቑጠባ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ትግራይ ኣብ መፍረይትን ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላትን ዝተውሃበ ዕማም ብግቡእ ንምፍፃም ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ፡፡

ንኡስ ግብረ ሓይሊ ቑጠባ ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ትግራይ ኣብ መፍረይትን ወሃብቲ ግልጋሎት ትካላትን ዝተውሃበ ዕማም ብግቡእ ንምፍፃም ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ፡፡ መቐለ 24 መጋቢት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ኣብ ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ካብ ዝተጣየሻ ኮሚቴታት...

"ብዉሱናት ደቂ ህዝቢ ለካቲት 11 ዝተወለዐት ርችት ሓርነት ዝነበረ ጨቛናይ ስርዓት ተደምሲሱ ቅልጡፍ ልምዓት ሰላምን ህንፀት ዴሞክራሲን ተስፋ ዝህብ ለዉጢን ተመዝጊቡ እዩ ፡፡"

"ብዉሱናት ደቂ ህዝቢ ለካቲት 11 ዝተወለዐት ርችት ሓርነት ዝነበረ ጨቛናይ ስርዓት ተደምሲሱ ቅልጡፍ ልምዓት ሰላምን ህንፀት ዴሞክራሲን ተስፋ ዝህብ ለዉጢን ተመዝጊቡ እዩ ፡፡" ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ መቐለ 26/ጥሪ 2012 ዓም ትግራይ ቲቪ መንእሰይ ከተማ...

ቅድሚ ኣኽሱምን ሮማን ዝነበረት ጥንታዊት ከተማ ኣብ ትግራይ ብዃዕቲ ከም ዝተረኸበት ተመራመርቲ ስነ-ኳዕቲ ሓቢሮም ።

ቅድሚ ኣኽሱምን ሮማን ዝነበረት ጥንታዊት ከተማ ኣብ ትግራይ ብዃዕቲ ከም ዝተረኸበት ተመራመርቲ ስነ-ኳዕቲ ሓቢሮም ። መቐለ 01 ታሕሳስ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኒዉሳይንቲስት ዝተብሃለ መፅሄት ኣብ ድረ ገፁ ከም ዝሓበሮ ኣብ ዘበነ መንግስታት ቅድመ ኣኽሱምን ሮማን ዝነበረት ጥንታዊት ከተማ ኣብ...

ኢትዮጵያዊት ፍረወይኒ መብራህቱ ተዓዊታ፡፡

ኢትዮጵያዊት ፍረወይኒ መብራህቱ ተዓዊታ፡፡ መቐለ 29 ሕዳር 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ኢትዮጵያዊት ፍረወይኒ መብራህቱ ጅግና ስኤንኤን 2019 ብምዃን ተዓዊታ፡፡ "እዚ ዓወት ንዓይ ጥራሕ ከይኮነስ ብዛዕባ ወርሓዊ ፅግያት ዓው ኢለን ንዘይዛረባ ደቂ ኣንስትዮ እውን እዩ" ኢላ ፍረወይኒ፡፡ ...

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)ኢህወደግ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡

ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህ.ወ.ሓ.ት)ኢህወደግ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ዴሞክራሲ ግንባር /ኢህወደግ/ ሕዳር 11/ 2012 ዓ/ም ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ፡፡ ኮሚቴ...

ኣብ ዩንቨርሲቲ ወልድያ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝረፈጠረ ጎንፂ ክልተ ተምሃሮ ሂወቶም ከምዝሓለፈን ካልኦት 8 ተምሃሮ ድማ ከቢድን ቐሊልን መጉዳእቲ ከምዝበፅሖም ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ኣምሓራ ፀብፂቡ።

ኣብ ዩንቨርሲቲ ወልድያ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝረፈጠረ ጎንፂ ክልተ ተምሃሮ ሂወቶም ከምዝሓለፈን ካልኦት 8 ተምሃሮ ድማ ከቢድን ቐሊልን መጉዳእቲ ከምዝበፅሖም ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ኣምሓራ ፀብፂቡ። እቲ ጎንፂ ትማሊ ካብ ምሸት ስዓት 4 ክሳብ ስዓት 5 ዝተፈጠረ ምኻኑን ንኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ወሎ ኣይተ ወልደትንፃኤ...

ትማሊ ንህልውናን ክብርን ሃገርና ኣሕሊፎም ምስ ዝሃቡ ብሽም ለውጢ ግንባር ብምፍጣር ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት እናተደራረበ ናብዚ ደረጃ በፂሕና ንርከብ።

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት 2 ሓምለ 2011 ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ናይ ሓደ ማዓልቲ ህፁፅ ኣኼባ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ መስዋእቲ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘጋጠመ ቅትለትን መበገሲ ገይሩ ኣብ ሃገርና ምስ ዝምዕብል ዘሎ ኩለመዳያዊ ፀገማት ነዚ ስዒቡ ኣብ ቅድሚት ክህሉ ዝኽእል ኣጠቓላሊ ኩነታት...

በዓል ዓወት 20 ጉንበትን ምረቓ ግድብ መስተ ማይ ወልቃይትን

መቐለ 15/2011ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)፡- ኣብ ወረዳ ወልቃይት ኣከባብራ መበል 28 ዓመት በዓል 20 ጉንበትን ስነ ስርዓት ምረቓ ግድብ መስተ ማይ ሰባራዝጊን ድርብ ዓወት ምስ ድጅታል ወያነ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይን ዞባ ምዕራብን፡፡

ዓወት 20 ጉንበት ቁጠባ ኢትዮጵያ ብ10 ዕፅፊ ዘዕበየ ፣ 60 % ዝነበረ መጠን ድኽነት ሃገርና ናብ 27 % ክወርድ ዘኽኣለ እዩ፡፡ ተጋዳላይ ኣስመላሽ ወልደስላሴ

መቐለ ጉንበት13.2011 ዓ/ም(ትግራይ ቲቪ) ነባር ተጋዳለይ ህወሓትን ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ስራሕ ህ.ወ.ሓ.ት /ኢህወዴግ/ ተጋዳላይ ኣስመላሽ ወልደስላሴ ወይ ድማ ብናይ ገድሊ ሽሙ ኣባይ ነብሶ መበል 28 ዓመት ዓወት 20 ጉንበት ምኽንያት ብምግባር ንጋዜጠኛታት መብርሂ ሂቦም፡፡ ተጋዳላይ ኣስመላሽ ወልደስላሴ...