"ደቅና በይዛ ኮይኖም ከክንዴና እንትሓልፉ ይሕጎስ እምበር ንምንታይ ይሓዝን፡፡” ኣደይ_ኣረጋሽ_ሃይሉ (ወላዲት ተጋዳላይ ሃፍቶም)

"ደቅና በይዛ ኮይኖም ከክንዴና እንትሓልፉ ይሕጎስ እምበር ንምንታይ ይሓዝን፡፡"
ኣደይ_ኣረጋሽ_ሃይሉ (ወላዲት ተጋዳላይ ሃፍቶም)

መቐለ 27 ጥሪ 2012ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

ፅንዓት ማህፀን ኣዶ ትግራይ
"ብርግፅ ዓይኑ ንውላደይ ክሪኦ ናይ ብዙሕ ዓመት ናፍቆት ነይሩኒ፣ ግን እቶም ካልኦት ዝተሰውኡ እውን እኮ ደቂ ኩላትና እዮም፤ ንሶም ናይ መላእ ትግራይ ሓወልቲ እዮም፡፡ ወደይ እውን ሓወልቲ እንተኾይኑለይ ኣይሓዝንን፤ ንሶም እንተዘይሓልፉ ኣይኮነን ስድራ ተጋደልቲ መላእ ትግራይ እውን ኣይምነበረን፤ ፀላኢ እንታይ ድዩ ዝብል ነይሩ?፣ ʽትግራይ ካብ እቶታ ጥፍኣታ ይበዝሕʼ እኮ እዩ ዝብል ነይሩ፤ እዚ ማለት ድማ ንኹሉ ትግራዋይ ክውድኦ እየ ማለት እዩ፤ ደቅና በይዛ ኮይኖም ከክንዴና እንትሓልፉ ይሕጎስ እምበር ንምንታይ ይሓዝን፡፡"
ኣደይ_ኣረጋሽ_ሃይሉ (ወላዲት ብፃይ ሃፍቶም)

"ሰለስተ ወሊደ እየ ሰለስቲኦም ኣብ ቃልሲ ኣለዉ፤ ስለስቲኦም ብህይወት ይመለሱ ኣይመለሱ ብዙሕ ኣይጭነቕን፤ ዝወደቕሉ ዕላማ ፍረ ኣፍርዩ ክርኢ ግና ዓሙቕ ትምኒተይ እዩ፡፡"
ሓንቲ_ወላዲት ኣብ ዓብይ ዓዲ 1981 ዓ/ም ካብ ዝበለኦ

"ዝዓበና ዝናኣስና ኩልና ኣብ ቃልሲ ኢድና ክነእቱ ወነና ይደፋፍአና ኣሎ፤ ʽእዚ ወያነ እዙይስ እንኳዕ ናይማትና ኣይኮነʼ ትብል ብኸብድኻ እትዛረብ ብሑቐኻ ክደፍአካ ይብል፤ ናይ ብሓቂ ድዩ ንሕና ወሊድናዮም ነዚኦም ጀጋኑ እዚኦም?...! እዚ ኹሉ ጨፍጫፍ፣ ወፅዓን መርገፅትን እንትሓልፍ ቀዳሞት ወለድና ኣበይ እዮም ነይሮም? ኢልካ ንድሕሪትካ ቆላሕ፣ ንቕድሚትካ ቆላሕ ኢልካ እንትትርኢ ኩሉ ነብስኻ ኩርዓት ትኸውን፤ ኩሉ ነብስኻ ታሕጓስ ትኸውን፤ ብፍላይ ኣብዚ ምስደቅና ተኣኪብና፣ ደቅና ኣብ ጎድንና ህዝብና ኣብ ቅድሜና ገይርና ንዝሓለፈ ገምጊምና ንቕድሚት ሓንፂፅና ኣብ እንዋፈረሉ ኣዳራሽ ምውዓለይ ኣዐርየ ሕጉስቲ እየ፤ ታሕጓስ ብእንግድዓይ ነጢሩ ክወፅእ ይብል ኣሎ፡፡"
ኣደይ_ኣምለሱ ዝተብሃላ ወላዲት ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ህወሓት ዝተዛረብኦ

ፍልፍል፡-ወይን ጋዜጣ