መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ።

መቐለ 05 ለካቲት 2012 ዓ/ም ትግራይ ቲቪ

 

ኣብ ዞባ ምብራቕ  ትግራይ  መላእ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ግራትን ከባቢኣን ኣብ ዝተረኸብሉ ብኣዝዩ ምዕሩግ ኣገባብ ተኸቢሩ ኣሎ። ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴን ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምብራቕን  ኣይተ  ሹሻይ መረሳ እውን መልእኽቲ ኣመሓላልፎም እዮም። ሙሉእ ትሕዝኡ ቀፂሉ ቀሪቡ  ኣሎ።

 

"ኣቐዲመ ብሹም ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ እንኳዕ ንመበል 45 ዓመት 11 የካቲት ልደት ውድብኩም ህወሓትን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ብሰላም ኣብፀሓኩም ኣብፀሓና ክብል ይፈቱ።


ህዝቢ ትግራይ ካብዙይን ካብትን ዝተጠራቐመ፣ ዝተኣኻኸበ ህዝቢ ኣይኮነን ናይ ባዕሉ ነገድ ዘለዎ ካብቶም ጥንታውያን ህዝብታት ዓለምና ሓደ እዩ።ትግራይ ዓዲ ወልቃይት ሑመራ ፀለምቲ ፣ ትግራይ ዓዲ ሽረ ኣክሱም ዓድዋ ፣ ትግራይ ዓዲ ተምቤን ዓጋመን እንደርታን ፣ ትግራይ ዓዲ ወጅራትን ራዩታት ፣ ትግራይ ዓዲ ብሄረሰባት ኢሮብን ኩናማን ምንም ክፈላለዩ ዘይኸእሉ ብመውስቦን ዘርእን ዝተኣሳሰሩ ሓደ ዓይነት ዝኾኑ ወረጃ ህዝቢ ዝርከባላ ዓዲ እያ።

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘመነ ስልጣነ ኣኽሱማውያን ተጋሩ ምስ እኒ ቻይና፣ ሮማን ግሪኽን ስልጣነታት ዝስራዕ ዝነበረን በሪ ስልጣነ ዓለም ዝኸፈተ ህዝቢ እዩ ።ህዝቢ ትግራይ ፅኑዕ ዝኾነ እምነትን ሰነ ልቦናን ትግራዋይነት፣ መንነት ትግራዋይነት ዘለዎ ዘኹርዕ ህዝቢ እዩ።ትግራይ ዓዲ ጥበብ ፣ ዓዲ ዜማ (ዓዲ ድጓ፣ ዓዲ ቅኔ፣ ዓዲ መንዙማ) ዓዲ ቅርስታትን ሓድግታትን ዝኾነት እያ።ህዝቢ ትግራይ ዘኹርዕ ባህላዊ ቅዲ ኣከዳድና ክዳን ዘለዎ፣ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ስርዓት ኣመጋግባን ኣደላልዋን ምግብን መስተን ( ሜስ፣ ግዕዝም፣ ጥሕሎ ፣ወዘተ) ዝርከበሉ ዓዲ እዩ ።

ትግራይ ዓዲ ክባራት ማእድናት (ሓፂን፣ ወርቂ፣ ሳፍየር፣ እምነበረድ ) ዝኾነት ዓዲ እያ።ኩሎም ፀላእቱን ፈተውቱን ዝፈልጥዎ ሓቂ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ፣ ካብ ቀደሙ ዋላ እውን እስካብ ሐዚ መንነቱ፣ ህላውኡ፣ ክብሩን ትግራዋይነቱን ዘኽብርን ዝምክትን ብቕልፅሙ፣ ብስርኡን ብጉልበቱን እዩ።ህዝቢ ትግራይ ብደሙን ዓፅሙን ሃገር ዝፈጥር፣ ናይ ቀረባን ርሑቃትን ባዕዳውያን ወረርቲ ዝምክትን ዘሕፍርን ጀግና ህዝቢ እዩ ።

 

ህዝቢ ትግራይ ዝሰዓር ህዝቢ ኣይኮነን፣ ዝንብርከኽ፣ ዝደሃል ህዝቢ ኣይኮነን፤ ህዝቢ ትግራይ ጌጋ ጥራሕ ንኸይፍፅም ሚሕር ዝጥንቀቕ ህዝቢ እዩ ።ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማዓርነት ፣ ኣብ ምክብባር ፣ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሓድነት ዝኣምን ህዝቢ እዩ ። ህዝቢ ትግራይ ተምሳሌት ናይ ምክእኣልን ምክብባርን ከምኡ እውን ብዴሞክራቲክ ብሄርተኝነት ዝኣምን ህዝቢ እዩ።ህዝቢ ትግራይ በደል፣ ወፅዓ፣ ባርነትን ጭቆናን ፍፁም ዘይቕበል ሕንጊዱ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሕማም መርዘን ንትምክሕተኛታት፣ ተለኣኣኽትን ፅግዕተኛታትን ዝኾነ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንውድብ ህወሓት ዝፈጠረ ህዝቢ እዩ።

 

ኣደ ትግራይ ንናይ ትግራይ ህልውናን እምነት ትግራዋይነትን ኢላ ንደቃ መሪቓ ናብ ሜዳ እትሰድድ ዕጥቕቲ ኣዶ ዝርከበሉ ጅግና ህዝቢ እዩ ።ህዝቢ ትግራይ ምስ ተለኣኣክትን ዓዲ ዘፍርሱን ፅግዕተኛ ሓይልታት ኣይንድመርን ኣይንዋሃሃድን ኢሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብሓደ ድምፂ ወሲኑ ህልዊ ፖለቲካ ኢትዮዽያ ሚዛን ኣትሒዙ ንፀላእቱ ናብ ደንበርበርን ዓጀውጀውን ዘእትው ወረጃ ህዝቢ እዩ።

 


ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ዝበፅሕዎ ዝነበሩ ብሄራዊን ደርባውን ጭቆና ብትረት እናመከተ፣ እናተቓለሰን ወጊድ እናበለን ዝተደጎለ ሓዊ ወያኒ ኮይኑ ብምፅናሕ እቲ ብሄራዊ ወፅዓ ዝወለዶ ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብራኽ ዝወፁ ዕሙታትን ሰብ ራእይን ደቁ ብዝተወደበ፣ ቅኑዕ ዕላማን ፅሩይ ወያናይ መስመርን ብምሕንጋጥ ዝተቐፃፀለ ህዝባዊን ብረታውን ቃልሲ ካብ ዝጅምር እንሆ ኣብ መበል 45 ዓመታት ኩሉ ዓይነት ናይ ቃልሲ ኣገባባት ንምክያድ ኣብ ፍሉይ መድረኽ በፂሕና ንርከብ። ደጊመ ሕዛእቲ ናይ ውድብና ህወሓት ዝኾንካ ጅግናን ተቃላሳይን ህዝቢ ዓጋመን ህዝቢ ዞባ ምብራቕን ትግራይ እንኳዕ ደስ በለካ ! እንኳዕ ነዙይ ንምርኣይ ኣብቀዐካ ክብል ይፈቱ። ውድብኩም ህወሓት ዋሕስ ህዝቢ ትግራይ እያ፣ ፅላል ህዝቢ ትግራይ እያ፣ መድሕን ሃለዋትን እምነት ትግራዋይነትን እያ ስለዚ መላእ ህዝብና ከም ቀደምኩም ኣብ ፅላል ህወሓት ዓሲልኩም መስመርኩም ኣፅኒዕኹም ንኹሉ ዓይነት መኸተ ብንቕሓት ክትዳለው በዚ ኣጋጣሚ እዙይ ፃውዒተይ ከቕርበልኩም ይፈቱ።


ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ዕላማ ስውኣትናን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ሃገር ፍረን ውፅኢትን ኣምፅኡ እዩ። ስውኣትና በጃ ብምዃኖም ሃገር ካብ ምብታን ድሒና እያ። ወነንቲ ምሩፅ ሕገመንግስቲ ኮይና ኢና፣ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ፌደራላዊ ስርዓት ተመስሪቱ እዩ፣ ፈታውን ፀላእን፣ ዓለም ሙሉእ ዝመስከረሉ ተኣምራዊ ዝኾነ ኣብ ዘርፍታት ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ዓበይቲ ለውጥታት ተመዝጊቦም ተስፋ ዘለዋ ሃገር ብቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ተሃኒፃ እያ።
ሳላ ጀጋኑ ስውኣትና ቃልሲ ወያነናን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝብን ከም ዓድን ኣብዚ መዋእል፣ ኣብዚ ዘመነ ህዳሰ ትግራይ!! በፂሑ ይርከብ። ክንኮርዕ!! ክንሕበን!! ድማ ይግባእ። ጀጋኑ ስውኣትና ዝሓለፍሉ ዕላማ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ዘኹርዕ ታሪኽ ‘ምብር ዘሕፍር ታሪኽ ከም ዘይብልና ብዓርሰ እምነት ደጋጊምና ክንዛረበሉ ክንምክተሉን ድማ ይግባእ።


ሐዚ መበል 45 ዓመት 11 የካቲት ልደት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እንትነኽብር ኣብ ትግራይ ሱሉጥ ልምዓት፣ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ህንፀት ዴሞክራታይዜሽንን ለውጢ ንምምፃእ ኩሉ ትግራዋይ ማለት ናይ ገፀርን ከተማን ሓፋሽ ህዝብና፣ ሰብሃፍትን ሙሁራንን፣ ናይ ትግራይና ዋልታን ማእገርን ዝኾንኩም መናእሰያት እቶም ጀጋኑ ስውኣት ዝወደቁሉ ዕላማ ኣብ ናይ መወዳእታ ሽቶ ንምብፃሕ ሓድነትና ኣስጢምና፣ መኸትና ኣሕይልና ኣብ ዝተዋፈርናሉ ዓውዲ ኩሉ ለውጢ ብምምዝጋብ ትግራይና ንምልዋጥ ቃልና እነሐድሰሉ ንሓድሽ ታሪኽ ንምስራሕ ሕድሪ እንቕበለሉ ዕለት ክኸውን ከምዘለዎ ኣብዛ ወርቃዊት በዓል 11 የካቲት ደጊምና ቃልና እንሕድሰሉ እዩ ።


ኣብ ዞባና ዞባ ምብራቕ ትግራይ በቲ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምኽንያታዊ ምልዕዓልን ሓድነትን ተጠናኺሩ ክቕፅልን ኣብ ጎኒ መሪሕ ውድብኩም ህወሓት ተሰሊፍኩም ናይ ሓይሊታት ትምክሕቲ እከይ ተግባርን ሽርሕን ከምኡ 'ውን ስልትታትን ቀለም ወያነ ተጠቒሞም ንሓድነትና ክሽርሽሩ፣ ክቡቱኑን ነቓዕ ክፈጥሩን ብኡኡ ኣቢሎም ድማ ናይ ትግራዋይነትን ዓጋመታይን መንነት ከዳኽሙ ዝገብሩ ምንቅስቓሳት ብንቓሓት ቆቋሓት ኮይኑኹም ክትከታተሉን ንኹሉ ዓይነት ቓልሲን መኸተን ክትዳለው ይግባእ፡፡


ካብዚ ወፃኢ ትግራዋይነቶም ኪሒዶም ንኸብዶም፣ ንቅርሺ ኢሎም ትግራይ ንምብታን ኣብ ኣውራጃውነት፣ ቁሸታውን ከባቢያውን፣ ብኹዕሾ ፀወታን ካልኦት እከይ ተግባራት ቅርሺ እናበተንኩም ንስራሕ ዘይብሎም መናእሰይነትና ክተዳናግሩ እትፈትኑ ሑሱራት፣ ተለኣእኽትን ባንዳታትን ተጋሩ ዘይትፍሉጡ ከይመስለኩም ንፈልጠኩም ኢና፡፡ ካብ ላእኽትኹም ቅርሺ እናተቐበላ ዝብትና ዘለዋ ኣፃብዕቲ ዘይእረነባ እንተኾይነን ልዕሊ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ቅድሚት ዝስራዕ ስለዘየለ ከምቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ጀሚርናዬ ዘለና ብ11የካቲት ማዕበል ተሰኒዩ እተን ኣፃብዕቲ ከም እንኹርምየን ክትፈልጡ ይግባእ፡፡ ዝተኾርመያ ኣፃብዕትኹም ሕዝኩም ናብ ላእኽትኹም ከም ትኸዱ 'ውን ፍለጡ፡፡
 

 

ኩለኸም ከም ትፈልጥዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢትዬጵያ ኣብ ገዚፍ ፖለቲካዊ ዕንክልልን ሓደጋ ምብታንን ኣቲያ ትርከብ። ናይዚ ቀንዲ መንቀሊ ምኽንያት ድማ ነቲ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ዝወደቁሉ ዕላማን መስመርን ዝኻሓደን ዝጠለመን ጉጅለ ዝበስበሰ ተለኣኣኻይ መሪሒነት እዩ።
እዚ ጉጅለ ብቑልዑን ብሑቡእን ንህዝብታት ኢትዮዽያ ንዘመናት ዘድመየን ኣብ መወዳእታ ‘ውን ነታ ሃገር ናብ ምብታን ሓደጋ ዘእተወ ስርዓት ኣሃዳውነት ክምልስ ለይትን ቀትርን ናይ ሓርገፅ ንብዓት እናነብዐ ሕርጊድ ይብል ኣሎ። ። ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ
እቶም ሑድር ቂም ዘለዎም ናይ ውሽጥን ደገን ፀላእትና ትምክሕተኛታትን ተላኣእኽትን ዝኾኑ ሓይልታት ንህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ኮራርምቶም ቀርቂሮም ኒሖም ክዋፅሉ ኣብ ከበባ ኣእቲኻ ንምቕርቃር፣ ንምሰዃንን ንምብርኻኽን እንተኺኢሎም እውን ካብ ገፅ ምድሪ ንምጥፋእ ዝግበርዎ ዘለው ደርሆ ፃሕቲራ እትረኽቦ ውዲታት፣ ሻጥራትን ቁልዓት ተግባራትን እስካብ ኣብዚ ሰሙን ውሽጢ ብዕሊ ኣጠናኺሮም ቀፂለሙሉ ኣለው። ህዝቢ ትግራይ ግን ናይ ሰላም ዋጋ ብዝግባእ ዝፈልጥ ወረጃ ህዝቢ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፀላእትና ክፈልጥዎ ዝግባእ ኩናት ፀዋታ ቃርሳ ከም ዘይኮነ ደጋጋጊምና ንነግሮም ኣሎና።


እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣፈጨለ ጉጅለ ንዝሓለፍ 27 ዓመታት ዝተሰርሑ ጭቡጣትን ሓቅኛ ታሪኽ ፀለሎ ብምቕባእ ኣብ መርገምን ናይ ቒምን በቐልን ፓለቲካ ጢሒሎም መዓልታዊ ስርሖምን ኣጀንደኦምን ገይሮም ሸኮርተት እናበሉ ይውዕሉ ኣለው። ናይዛ ሃገር ተባራዕቲ ሕቶታት ሰላም፣ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ከምኡ 'ውን ስእነት ስራሕን ብትኽክለኛ ዕላማን መስመርን ኣብ ክንዲ ምምላስ ብሓመድ ሸጠ ፓለቲካ፣ ቅጥፈት፣ ንህዝቢ ብምሽዋድን ፎቶ ምልዓልን መዓልታዊ ስርሖም ገይሮም ዓድን ህዝብን ናይ ምብታን ጉዕዞ ንምቅልጣፍ ቀንዲ ውራዬም ገይሮም ይሰርሕሉ ኣለው። ስለዚ እዚ ሃገርን ህዝብን ዘዕንው ኣካይዳ ህዝቢ ዓጋመ ኣብ ጎኒ መሪሕ ውድቡ ኮይኑ ከም ዝቃለሶን ከም ዝምክቶን ኣብ መበል 45 ዓመት በዓልና 11 የካቲት ክንገልፅ ንፈቱ።


በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንመላእ ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዬጵያ ዘለና መልእኽቲ ዓዲ ንምድሓን፣ ሕገ መንግስታዊን ፌደራሊዝም ስርዓትን ንምቅፃልን ብፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ውዳበ ኣቢልኩም ጀሚርኩሞ ዘለኹም ቃልሲ ኣጠናኺርኩም ክትቅፅልሉን፤ ዝኾነ ዓይነት ምምሕያሸ ሕገ መንግስቲ እንተተደልዩ እውን በቲ ዝተቀመጠ ስርዓት እምበር ካብዚ ወፃኢ ዝግበር ምንቅስቃስ ከም ህዝቢ ዓጋመ ኣብ ጎንኹም ኮይና ከምንቃሎሶን ናይ ባዕልና እጃም ከም እንፃወት ክነረጋግፀልኩም ንፈቱ።


መበል 45 ዓመት በዓልና 11 የካቲት እንትነኽብር ሓብርና ክንዝክሮ ዘለና ንሓውና፣ ናይ ቀረባ ጎረቤትናን ናይ ቃልሲ መሓዛናን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኣሃዳውያን ሓይልታት ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ቃልሲ ንምጭፍላቕ ኣብ ትግራይ ‘'ዓሳ ንምሓዝ ባሕሪ ምንፃፍ'' ብዝብል ፈሊጥ ማእለያ ዘይብሎም ፋሽሽታዊ ጨፍጫፍ እንተካይድ፤ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ድማ ‘'እዚኦም ፅባሕ ተጋደልቲ ኤርትራ ኽኾኑ እዬም" ብምባል ንሰገናት ኤርትራ እንተይተረፈ ብብረት ለበስ ታንኪ ረጊፆም ፋሽሽታዊ ግፍዒ ዝተፈፀመሎም ህዝብታት እዮም። ከምኡ እውን ንኣሃዳውያንን ትምኽሕተኛታትን ሓይልታት ብምግጣም ኣብ ታባታትን ሜዳታትን ሽረ፣ ናቕፋ፣ ዳዕሮ ተኽሊ፣ ሳሕል፣ ወዘተ ናይ ሓባር መስዋእቲ ከፊሎም ናይ ሓባር ፀላኢ ዝሳዓሩ ጀጋኑ ህዝብታት እዮም። ኣብ ሞንጎ ብዘጋጠመና ፀገም ዝኸሰርናዮ ስለዝኣኽል ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ክቕፅል ዘለና ባህጊ ዝላዓለ እዩ፤ ናብ ዳግማይ ጎንፂ ንኽንኣትው ዝደልዩ ዑቡዳት እውን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ወጊድ ክንብሎም ከም ዘለና ህዝቢ ዛላንበሳ፣ ኣምበሰተ ፍቓዳ፣ ሰርሓ፣ ህዝቢ ኢሮብን ህዝቢ ዓጋመን ንህዝቢ ኤርትራን ንጉድሳት ኤርትራውያን ኣሕትና ደጋጊምና ፃውዒትና ክነቅርበልኩም ንፈቱ።


ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ብሕግን ስርዓትን እናተመርሓኹም እናተንቀሳቐሱኩም ዘለኹም ሲቪክ ማሕበራትን ውድባት ፖለቲካን ቅድሚ ኹሉ ኣብ ሃለዋትን ደሕንነትን ህዝቢ ትግራይ መሰረት ገይርና ሓብርና ክንሰርሕ፤ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይኩም ብዝሰልጠነ መንገዲ ናብ ህዝቢ ኣቕርብኩም ኣብ ናይ ትግራይ ዴሞክራሲ ምዕባለ እጃምኩም ክትፃወቱ ህወሓት ፃውዒቱ የቅርብልኩም።


ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ስውኣትና !!!
መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ !!! የቕነለይ !!"

ፍልፍል፡-Tplf offical