"ብምግዳላይ ኣሽንባይ ዶ ሐዚ ብዙሕ ዓወት ሪአ፣ እቲ 1968 ዓ/ም እንትውቃዕ እንተዝመውት፣ እሞ ንኽዛረብ ዕድል እንተዝረክብ እሰይ! እንኳዕ ተጋደልኩ! እየ ክብል ነይረ።" ተጋዳላይ ኣባዲ ዘሞ

መቐለ 5 ጥሪ 2012 ዓ/ም ትግራይ ቲቪ 

"ካብ ሀራማያ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣቋሪፀ ሽዑ ምሳይ ምስዝነበሩ ተምሃሮ ብምዃን 1968 ዓ/ም እየ ናብ ቃልሲ ተፀንቢረ። ናብቲ ቃልሲ ተፀንቢርና ታዕሊም ምስ ወዳእና ብረት ስኢና ኣብቲ መዋፈሪ ፀኒሕና። ሽዑ ወድብ ብዝሕ ዝበለ ተዓላሚ ዝተቐበለትሉ (ናብ ሰባቢ 90 እንኸውን) እዋን ነይሩ። ነዚ ሓይሊ እዚ ዓሊምካ ስንቂ ዕጥቂ ምቕራብ ከቢድ እዩ ነይሩ። ሽዑ እኒ የማነ ጀማይካ ብረት እንተረኸቡ ናብ ሻዕብያ ከይዶም። ግን ኣየምፅኡን። ዝገበሩ ገይሮም፣ እቶም ቅድሜና ዝነበሩ ብረት ካብ ፀላኢ አምፂኦም ኣዕጢቖምና። ድሕረይና እንደገና ተዓለምቲ መፂኦም። ንሕና ድማ ከምቶም ቅድሜና ዝነበሩ ዘዕጠቑና፣ ንሕና ድማ ካብ ዘምፃእና ኣምፂእና ክነዕጥቖም ነይሩና። ስለዚ ነዞም ሰልጠንቲ ካብ ፀላኢ መንዚዕኹም ኣዕጥቑ ተባሂልና። ስለዚ እዚ ክንገብር ሓይሊ 51 ኮሚሳር ኮይነ ናብ ውቕሮ ምስ ከድኩ እየ ኢደይ ተወቒዐ። ምስተወቓዕኹ ሽዑ ሕክምና ዝብሃል የብልናን።

ዶ/ር ኣባዲ ዝብሃል (Helth officer እዩ) ተጋዳላይና ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ዝኾነ ናይ ኣናቶሚ መፅሓፍ እናረአየ ሽዑ ንመቑረፂ ዝኸውን ናይ ከላሽን ሳንጃ ተቐሪቡ ነይሩ፤ ደሓር ዝኾነ ናይ ሕክምና መሳርሒ መቑረፂ ኣምፂኦም፣ ስቕ ኢለ እናረአኹዎም እዮም ዝቖረፁኒ። ኣነ ሽዑ ዕድል እየ ገይረ። እኒ ሙሴ ከምታ ናተይ እንተዝረኽቡስ ምሶቶኹ ዶ ይነብሩ? ይብል። ትግራይ ሽዑ እንታይ ትመስል ከምዝነበረት ንምግላፅ ስቕ ኢለ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ከልዕለልካ። ሓደ እዋን ኣብ ከባቢ 1969 ዓ/ም እዩ ውድብ ናብ ከባቢ ምብራቓዊ ግንባር ኢሮፕ ወርዓትለ አከባቢ መላኣኽቲ ሂባትና ከይድና።

መዐለሚ ቦታ ኣብቲ ከባቢ ስለዝደለና እስኪ ረአይዎ ተባሂልና ሰለስተ ሰባት ተላኢኽና። ነቲ ቦታ ክንርኢ ሰለስተ መዓልቲ እንትንፀንሕ ምግቢ ኣይበላዕናን፤ኣይነበረናን። ወዲእና እቲ ስራሕ ክንምለስ እንተለና ገባራት ናብ ዘለውዎ አከባቢ ምስበፃሕና፣ እቶም ገባራት ጠሚና ከምዘለና ይሪኡና። ግን ክህቡና ዝኽእሉ ነገር የብሎምን። ንባዕሎም እውን የብሎምን። ሽዑ ብኽያት ጀሚሮም። በኽዮም። ክህቡና ዝኽእሉ ነገር ስለዘየለ በኽዮም። ጠሚና ተጎሳቑልና ስለዝረአዩና ከብዶም በሊዕናዮም። ግን እንታይ ይግበሩና። ደሓር ሓንቲ ትበይቲ ካብ ጎረቤት እናጎየየት መፂኣ፣ ኣርያቶ ዝነበረት ኩዕንቲ ተመፀአልና። እታ ዝነበረታ ነሳ እያ። እታ ዝነበረታ ኣምፂኣ ሂባትና። ኣዕርዩ ደኺሙና፣ ጠምዩና ስለዝነበረ ክንበልዕ ኣይከኣልናን። ንሕና እውን ኣይበላዕናን፣ እቶም ገባራት ከዓ ንባዕሎም ስለዘይብሎም እንትርፊ ብኽያት ካልእ ክህቡና ዝኽእሉ ነገር ኣይነበሮምን። ጥራሕ ብኽያትን ጓህን ኮይኖም። እዚ ክሳብ ክንደየናይ ህዝብና ኣብ ፀገም ወዲቑ ምንባሩ እዩ ዘርእየካ። ኣብ ሕሱም ድኽነት ኢና ነይርና። ኣብ ካልእ ከባቢ ከዓ ከይድና ሓንቲ ነፀላ ንሰብኣይን ሰበይትን እናተቐያየሩ ይጥቀሙላ። እቶም ሰብኣይ ዝወፁ እንተኾይኖም ንሶም ተኸዲኖምዋ ይኸዱ እሞ እተን ሰበይቲ ኣብ ገዛ ይፀንሓ። እተን ሰበይቲ እውን ከምኡ ብተረአን እቶም ሰብኣይ ምስተመለሱ ተኸዲነንኣ ይኸዳ። እቶም ሰብኣይ ኣብ ገዛ ይፀንሑ። ከምዚ እዩ ነይሩ። ኣዕርዩ ክፍእ ዝበለ ድኽነት እዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ። ብምግዳላይ ኣሽንባይ ዶ ሐዚ ብዙሕ ዓወት ሪአ እቲ 1968 ዓ/ም ምስተወቓዕኹ እንተዝመውት እሞ ንኽዛረብ ዕድል እንተዝረክብ እሰይ! እንኳዕ ተጋደልኩ! እየ ክብል ነይረ። ምኽንያቱም ሻዓ ሓደ ደረጃ በፂሕና ነይርና። ሕዚ ግደፎ፣ ብዙሕ ነገር ተሰሪሑ እዩ። ሕዚ ኣብ መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት ኮይና ክንዛረብ እንተለና፣ እቲ ዓወት፣ እቲ ልምዓት ከምቲ እንደልዮን እንሓስቦን ክነቐፅሎ ኣይከኣልናን። እዚ ማለት ግን ካብቲ ዝሰራሕናዮሲ ዝበለፀ ክንሰርሕ ምኻኣልና፤ ይግበእ እውን ማለት እዩ እምበር ኣይሰራሕናን፣ ለውጢ ኣየምፃእናን ማለት ግን ኣይኮነን። ብብርኪ ሃገር እውን ክዕቀብ ዝግበኦ እዩ ነይሩ፤ ምዕቃብ ኣብዩ ኣሎ። ንቕድሚት ምውሳድ ኣይተኽኣለን። ብሕልፊ ሕዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣትዩ ኣሎ፡፡ ንሱ እውን እንተኾነ እውን ግን ናብ ሕማቕ ኩነታት ስለዝኣተወስ ንምንታይ? ነዙይ ዲና ተቓሊስና የብል ዶ? ብፍፁም ከምኡ ኣየብልን፡፡ ምኽያቱም ነቶም ናይ ቃልሲ መበገሲታት ዝኾኑ ነገራት እንታይ ከምዝነበሩ ርኢኻ ነቶም ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዘመዝገብናዮም ለውጥታት እንትትሪእ እንተለኻ ኣዝዮም ዘሐብኑ እዮም፤ መዓት ነገራት እዮም ተሰሪሖም፡፡ እኹል ግን ኣይኮነን። እዙይ እዙይ ገይርና እንተንኸይድ ነይርና ምናልባት ካብኡ ንላሊ ኣዐሪና ምኸድና፣ ዝበለፀ ምሰራሕና ነይርና ምባል ሓደ ነገር እዩ፡፡ እዙይ ናተይ እምነት እውን እዩ፡፡ እቶም እናረአናዮም ዝመፃእና ፀገማት እንተነማሓይሾም፣ እንተነስተኻኽል ነይርና ካብቲ ሐዚ እንዛረበሉ ዘለና፣ ካብቲ ሐዚ እንሪኦ ዘለና ንላዕሊ ክኸይድ ምተኽኣለ፡፡ እዙይ ማለት ግን ኣይከድናን ኣይሰራሕናን ዝብሃል ግን ኣይኮነን፡፡ ናብቲ ጀሚረዮ ዝነበርኩ ናይ ትግራይ ኩነታት ንመለስ፤ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ማይ ቡንቧ ኣይአተወን ይኸውን። ኣብ ኩለን ቁሸታት እውን ምናልባት ማይ ኣይህልውን ይኸውን። ኣብቲ ዝበዝሕ ግን ከምታ ኣብታ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበሮ ግን ሐዚ ከምኡ የለን፡፡ መንገዲ ናብ ኩለን ጣብያታት ኣይኣተወንይኸውን። ገና ዘይኣተወን ውሱናት ጣብያታት ኣለዋ። ትማሊ ግን ከምኡ ኣይነበረን፡፡ጣብያታትን ወረዳታትን ብመንገዲ ምርኻብ ንግደፎ እሞ ካብ መቐለ ናብ ዓዲ ግራት፣ ዓድዋ፣ ኣክሱም ክንዳይ ሰዓት ይወስደልና ከምዝነበረ ንፈልጥ ኢና፡፡

ዋላ ብናይ ትምህርቲ ዓቕሚ እውን ኻሊእ ገዲፍና ኣብቲ ግዜ ዓወት እኮ ዝበዝሕ መምህር 8ይ ክፍሊ እዩ ነይሩ፡፡ ሕርሻ ወኪል ዝበዝሕ ትሕቲ 8ይ እኮ እዩ ነይሩ፡፡ ዳኛ ከይቀረየ ሰርቲፊኬት እኮ እዩ ነይሩ፡፡ሰለዘይነበረ እዩ፤ ምንም መማረፂ ዝበሃል ስለዘይነበረ እዩ፡፡ ግን እቲ ሕብረተ ሰብ ክግልገል ስለዝነበሮ እዩ ከምዚ ተገይሩ፡፡ ናይ ዓድዋ መሰልጠኒ መምህራን ናይ ምቕባል ዓቕሙ 500 እዩ ነይሩ። ንን ክሳብ ደሓር 500 ሰልጠንቲ መሊእና ኣይንፈልጥን ነይርና። ምኽንያቱ ነታ ክራይተርያ ኣማሊኡ ክኣቲ ዝኽአል ናይ ሰብ ዓቕሚ ኣይነበረን፡፡

ሕዚ ናይ ምቕባል ዓቕሙ ኣበይ በፂሑ ከምዘሎ ምርአይ ይከኣል እዩ። ካብ ዩኒቨርስቲ ዝተመረቐ ብርቂ ዝነበረሉ ሕዚ ከምኡ ኣይኮነን፤ በቢ ዓመቱ ኣሽሓት ዝምረቕሉ፤ ናይ መስኖ ስራሕትና እውን ክንኸዶ ዝግበአና ማዓት እናሃለወ ኣይከድናን፤ ግን ሕዚ ሰብዓ ስድሳ ሽሕ በፂሕና እንተኢልካ እውን እዙይ ንባዕሉ ትማሊ ኣይሕለምን ነይሩ። ስቕ ኢለ ንመርአይ ዝኸውን እየ ዝጠቅስ ዘለኹ። ስለዚ ኹሎም ክትቆፅሮም ከለኻ ህዝብና ርእሱ ኣድኒኑ፣ ተሸቁሪሩ ዝነብር ዝነበረ፣ ብሰንኪ መንነቱ ዝጭቆን ዝነበረ ሳላ ቃልሱ ሰጊርዎም እዩ፡፡ ካብ ሰቢድ ሓሳረ መከራ ድሒኑ እዩ። ከቢድ ድኽነት ወፂኡ እዩ። እቲ ሕዚ ዝኒሀ ብራኸ ኣይንብርከኽን! ኣይድፈርን! ምባል እኮ ስለዝተምሃረ እዩ፣ ስለዝተወደበ እዩ! ስለዚ ንድሕሪት ክምለስ የብለይን ጥራሕ ዘይኮነስ ንቕድሚት ሒዘዮ ክኸድ ኣለኒ ዘብል ስራሕቲ ስለዘሎ እዩ፡፡ ኣብ ክሊ እዙይ ከምቲ ዝተቓለስናሉ ከምቲ ሓሰብናዮ ዝነበርናን ህዝብና ዝተፀበዮን መፂኡ ዶ? ኣይመፀን፡፡ ከምቲ ብውደብ ኹሉሻዕ ዝግምገም ሕዚ እውን ሰናይ ምምሕዳር ክንሰግሮ ይግበአና፡፡ ግድነት ክስገር ዘለዎ እዩ፡፡ እቲ ዝተቓለሰ ህዝቢ ዘይግበኦ ግልጋሎት ምሃብ፣ ኣብ ገለገሊኡ እውን ክብሩ ዝትንክፍ ተግባር፣ ንሓደ ተቓላሳይ ኣዝዩ ዘሕምም ተግባር ትርኢ ፡፡ ኣብ ልምዓት እውን ብዙሕ ነገር ምስራሕ ምተኽኣለ። እዙይ ክማላእ ዝግበኦ እዩ፤ ነይሩ፤ ኣይተማለአን፡፡ ስለዘይተማለአ ግን እህ ኢልካ፣ ንምንታይ ተቓሊሰ ኢልካ ንኹሉ ድምስስ ኣይተብሎን፡፡ ፡

ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ተቓለሰ፣ ኣነ እውን እንኳዕ ተቓለስኹ፤ ካልኦት ብፆት እውን እንኳዕ ተቓለሱ፡፡ተቓሊስና ኢና ኣብዚ በፂሕና ዘለና። እቲ ዘሕዝን ግን እቲ ዝረኸብናዮ ዓቂብና ንቕድሚት ንምኻድ ብሕልፊ ኣብቲ ሃገር ፀገም ገጢሙ ኣሎ። ካብቲ ሃገር ናብ ትግራይ ዘቕንዐ ሓደጋ ኣጋጢሙ ኣሎ። ኣብዛ እዋን ነቲ ዝረኸብናዮ ንምዕቃብ ካብኡ ንላዕሊ እውን ንምኻድ ኢድና ክንሀብ የብልናን፡፡ ሳላ ዝተቓለስና ምስ ብዙሕ ጉድለታቱ ዓወታት ኣምፂእና ኣለና። እቲ ሐዚ ዘሎ ሓይሊ ፅባሕ ንኹሉ ጓሕጢጡ ንድሕሪት ክመልስ ዝህንደድ ዘሎ ሓይሊ ስለዝኾነ እዙይ ክኸውን የብሉን። እዚ ንምግባር ሕዚ ትግራይ ከም ቀደም ኣይኮነትን። ሐዚ ዝሓሸ፣ ኣዐርዩ ዝሓሸ ኩነታት እኒሀና፡፡ እቲ ቀደም ህዝብና ንተጋደልቲ ደቁ ክህብ እናደለየ ዝወሃብ ሰለዘይነበሮ ስምዒቱ ብብኽያት ዝገልፀሉ፣ ንዓርሱ ብዘይምብልዑ ዘይሓዘነስ ነቶም ንዓይ ኢሎም ናብ ቓልሲ ወፂኦም ዝኔሀው ዘይሃብክዎም ኢሉ ዝበኪ ዝነበረ ሕዚ እቲ ኩነታት ህዝቢና ትግራይ ኣብ ዝበዝሕ ከምኡ ኣይኮነን ፡፡ ሐዚ እቲ ባይታና ተቐይሩ እዩ። ኢኮኖምያዊ ዓቕሙ፣ ምሁራዊ ዓቕሙ ይኹን እቲ ኻሊእ ሐዚ ከምቲ ኣብ ግዜ ዕጥቃዊ ቓልሲ ኣይኮነን። ሐዚ ዝተፈለየ እዩ፡፡ እቲ መንእሰይ ከዓ ነቲ ቓልሲ ብርኽ ብዝበለ መንገዲ እዩ ዝኸዶ ዘሎ፣ተማሂሩ እዩ። ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ቴክኖሎጂ ሓዊሱ ይትንትኖ ኣሎ። ንቕድሚት ክወስዶ እዩ ዝደሊ ዘሎ፡፡

እቲ ምቅላስ ብኣጠቓላሊ ይቃለስ ኣሎ ግን እቲ መልክዕ ቓልሲ ፣እቲ ኣካይዳ ቓልሲ ፣እቲ ዘሎ መበገሲ ኣብ ግምት ኣእቲኻ እንትትሪኦ እንተለኻ ኣነ እቲ ሐዚ ዘሎ ወለዶ ነቲ ኩነታት ብዘምጥን መንገዲ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝመስለኒ፡፡ ገና ክጠናኸር ኣለዎ፣ ክውደብ ኣለዎ፤ ገና ዘሎ ዓቕምታቱ ፀንቂቑ ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ እቲ ዝኒሀ ቓልሲ ኣናኢስካ ክረአ ይብሉን፡፡ ኣናኢስካ ክረአ ዘይብሉ ንምንታይ እዩ? ሐዚ ከምቶም ገሊኦም ዝብልዎ ናይ እከለ መራሒ ምእሳር ወይ ምቕታል ጉዳዮ እውን ኣይኮነን፤ ሐዚ ከምተን ዝሓለፋ ታሪኻት ኢና እንርኢ ዘለና። ኣብ ኩለን፣ ኣብ ምንሊክ እንታይ ነይራ? ኣብ ናይ ሃ/ስላሴ ስርዓት እንታይ ነይራ? ኣብ ናይ ደርጊ እንታይ ነይራ? ኣብ ኩለን ህዝቢ ከም ህዝቢ ርእሱ ከድንን ኣለዎ እዩ እቲ ምንቅስቓስ። ርእሱ ዘድንን ድማ መራሕቱ ሓደ ክልተ ብምእሳር ብምጭዋይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ህዝቢ ፅባሕ ከምዘይተስእ ገይርና እንተምበርኪኽናዮ ግዘ ከንረክብ ኢና ዝብል ነይሩ ። ሐዚ እውን እታ እትካድ ዘላ ንሳ እያ፡፡ ንኹሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ፤ እቲ ድሌት። ንሓደ ንኽልተ ተባሂሉ ዝመፅአ ኣይኮነን። እዙይ እቲ መስረሕ፡፡ እዚ መስርሕ ልዕል ብዝበለን ብዝተራቀቐን መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ እዩ፡፡ ስለዚ ብስነ ኣእምሮ ፣ብኣተሓሳስባ ይኹን ብዘለና ብምሊኡ ብውነ ክንሪኦ ኣለና፤ ርኢና ኢና እውን ክንመክቶ ኣለና፡፡

ኣብዚ እዋን ንደሕሪት ምምላስ እንታይ ምዃኑ ክንርዳእ ክንኽእል ኣለና፡፡ እቲ ሐዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ሓደጋ እንተዘይስዒርናዮ ከምቲ ድሕሪ ሞት ሃፀይ የውሃንስ ዝገጠመና ድሕሪ ምኢቲ ዓመት ድዩ ድሕሪ ክል ምኢቲ ዓመት ካብ ፀገም ክንወፅእ፣ ዝፍለጥ ኣይኮነን። ፈፂምና ንድሕሪት ክንምለስ ክንፈቅድ የብልናን! ብውነ ክንርድኦ ዘለና፣ ብውሐዱ ክንገብሮ ዝግበአና እታ ሐዚ ዝኒሃ ንደሕሪት ክትምለስ የብላን ኢልና ክንሕዝ ኣለና፡፡ እንድሕር ነዙይ ዓቂብናዮ ናይ ፅባሕ ቀሊል እዩ ዝኸውን፡፡ስለዚ ኣብዚኣ ክንተዓሻሾን ክነፋኹሶን ኣይግባእን ፡፡ በቲ ሓደ ወገኑ ድማ ምክባድ ዘይኮነስ እቲ ናይ ሐዚ ፀላኢ እንተሪእናዮ ኣብ ክልተ ዓመት ዘይመልእ ብዙሕ ህዝቢ ከምሓደጋ ገይሩ ዝረኣዮ እዩ፡፡ኣብ እዋን ደርጊ እኮ መጀመርያ ከምኡ ኣይነበረን። ደርጊ ንብዙሕ ኣደናጊሩ እዩ። ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ኣብ ክልተ ዓመት ውሽጢ ደርጋ ዝበዘሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ምዃኑ ዝረኣየሉ ፣በዝን በተን እውን እዚ ሓይሊ እዙይ ክወርድ ኣለዎ ኢሉ ክምከት ምንቅስቓስ ዝግበረሉ ኩነታት ስለዘሎ እቲ ህልው ኩነታት እውን ነቲ ቓልሲ ኣብ ምዕዋት ሓጋዚ ምዃኑ ተረዲእኻ ምኻድ የድሊ እዩ፡፡ ኣብዚ ዘድሊ ናትና ሓድነት ምስጣም እዩ፣ ሓድነት ምስጣም ድማ ሱቕ ኢሉ ዘረባ ክኸውን የብሉን። ምኽንያቱ ኩለን ታሪኻት፣ ኩለን ዓበይቲ መድረኻት ወለድና ዝተሰኮንሉን እንተሪኢና፣ ናብቲ መሃምቕ ዘእተወናን እታ ሓንቲ እታ ኣብ ሓድነት ዝተፈጠረት ፀገም እያ፡፡ ሓድነትና ንዝሽርሽር ዝኾነ ነዃል ክንፈጥር የብልናን። እዙይ ማለት ክነስረኻኽሎ ዝግበአና ነገራት ክነልዐለን ክነስተኻኽልን የብልናን ማለት ግን ኣይኮነን፡፡ጨእዙይ ዘይምግባር እንደገና ንፀላእቲ በሪ ምኽፋት እዩ ዝኸውን። ክንገብሮ ዝግበአና ኹሉ ክንገብር ኣለና፡፡ እቲ ዝቃለስ ዝበሃል እውን እታ ክገብራ ዘለዋ ዓቕሚ ክሰርሕ ኣብ ዘለዎ ተመዲቡ ዝኒሀ ስርሑ ብዘግባእ እንደሕር ሰሪሑ እቲ ቓልሲ ንቕድሚት ክኸየድ ኣብ ምግባር ዓብዪ ኣስተዋፀኦ ይገበር ኣሎ ማለት እዩ፡፡ ስለዚ እቲ መንእሰይ ኣነ እቲ ዝበዝሕ ተረዲእዎ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝመስለኒ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ ገና እቲ ውድብ ናይቲ ኩነታት መግለፂ እንተይሃበ እዩ እኮ ተረዲእዎ። እቲ ውድብ መስርዕ ሰልፉ ኣመዓራርዩ ክኸይድ ንቕድሚት ተጠናኺሩ ክቕፅል ከምቲ ትማሊ ኣብ ዕጥቒ ቓልሲ እንሪኦ ዝነበርና ሐዚ እውን ይደግሞ ኣሎ፡፡ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝገረም ህዝቢ እዩ። እቲ ወደብ እውን ነዙይ ኣብ ግምት ኣእትዩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፡፡ስለዚ ክልቲኦም ተመጋጊቦም ዝኸዱ ዘለው። እዚ ተጠናኺሩ ይኺድ። ከምዚኣ ኢልና እንተቐፂልና ማንም ንድሕሪት ኣይመልሰናን፤ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ቅድሚት ናብቲ ዝደለናዮ ብራኸ ንምኻድ እውን ዝዓግተና ሓይሊ ኣይህሉን።"

ፍልፍል፡- Tplf official