“ነታ ክርቢት ዝወልዕዋ ደኣ እዮም 10 ሰባት ክባሃሉ ዝኽእሉ'ምበር፣ እታ ክርቢትስ ዓሰርተ ዕንፀይቲ ጥራይ ኣይኮነትን ሒዛ ነይ ራ። ብኣሸሓት ዝቑፀር ህዝቢ እያ ሒዛ ነይራ።” ስሙይ መራሒ መለስ ዜናዊ ሐደ እዋን ብጋዜጠኛ ተሓቲቱ ዝሃቦ ምላሽ

መቐለ 21 ጥሪ 2012  ዓ/ም ( ትግራይ ቲቪ )

ጋዚጠኛ፣ እዚ ቃለ መሕትት መፈለምታና ስለዝኾነ፣ ናብ ታሪኽ መፈለምታ ክወስደኩም እሞ ኣብ 1966 ደርጊ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ተምሃራይ ዩንቨርስቲ እንዳሃለኹም ናብ ቃልሲ /በረኻታት ትግራይ/ ንኽትወፁ ዘለዓዓለኩም ነገር እንታይ እዩ? ምስ መንን? ከመይን ጌርኩም ከ ሓሰብክምዎ? ዓሰርተ ሰባት ኮይንኩም ሓይሊ ደርጊ ክተውድቑ ብኸመይ ኩነታት ጀሚርክምዎ ?

ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ፣ መንቀሊ ናይቲ ቓልሲ፣ እቲ ቐንዲ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበፅሕ ዝነበረ በደል፣ ግፍዒ፣ ድኽነትን መከራን'ዩ፡፡ ነዚ መከራ ዙይ ከመይ ጌርካ ምውጋድ ይካኣል? ከመይ ጌርካ ምጥፋእ ይካኣል? ኣብ ዝብል ጉዳይ ሰብ ይመኽረሉ፣ ይዛራረበሉ ይካተዐሉ ኔሩ፡ ብፍላይ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዝነበርና ተምሃሮ፣ ኣብ ከይዲ 'ዚ መስርሕ'ዙይ ብዙሓት ተምሃሮ እቲ መፍትሒ ዕጥቃዊ ቃልሲን ተቓለስካ ነቲ ስርዓት ምውጋድ ብሕታዊ መፍትሒ ዝብል ኣረኣእያ ተፈጢሩ፡፡ እዚ ኣረኣእያ "ዙይ ኣብ ዓሰርተ ሰባት ዝነበረ ኣረኣእያ ኣይነበረን። ካብኡ ንላዕሊዝበዝሕ ሰብ ዝኣምነሉ ኣረኣእያ ኔሩ። ግና እቶም ዓሰርተ ሰባት ተበግሶ ወሲዶም ተወዲቦም፣ ነቲ ቓልሲ ክጅምርዎ ክኢሎም። ተወዲቦም ክጅምርዎ እንተለዉ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዩኒቨርስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ ኣብ ትግራይ ዉን ካብ ታራ ገባራት ጀሚሩ ክሳብ ተምሃሮ፣ ክሳዕ ሰራሕተኛ መንግስቲ ተመሳሳሊ ኣረኣእያ ብዙሓት ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኔሩ፡፡

 

ስለዙይ ነታ ክርቢት ዝወልዕዋ ደኣ እዮም 10 ሰባት ክባሃሉ ዝኽእሉ'ምበር፣ እታ ክርቢትስ ዓሰርተ ዕንፀይቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ሒዛ ነይ ራ። ብኣሸሓት ዝቑፀር ህዝቢ እያ ሒዛ ነይራ።

 

ጋዚጠኛ፣ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ደርጊ ብቐይ ሕሽብር እንትውድእን ኣብ ከተማ ዝነበረኩም ርክባትን ማሕለኻታትን እንዳነከየ ክኸይድ እንተሎ ተስፋ ቆሪፅኩም ዘይምግዳፍኩም ከምቲ ትብልዎ መስመር ሓይልና እዩ፣ ስለዝበልኩም ድዩ? ኣፍቲ ሽዑ ካልኦት ደገፍቲ ኸ ነይሮምኹም ዶ? ህዝቢ ትግራይ ተወፋይነቱ ከመይ ኔሩ ?

 

ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ፣ ውድብና ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ፀኒዓ ክትቅፅል ዝገበራ ነገር፤እቲ ቐንዲ
ምኽንያት፣ እቲ ዝዓበየ ምኽንያት ጌርካ ክዉሰድ ዝካኣል ተወፋይነት ህዝቢ እዩ፡፡ እቲ ቓልሲ ምስተጀመረ ውድብ ናብቲ ህዝቢ ምስኣተወ፤ እቲ ህዝቢ ብሙሉእ ድሌት ነቲ ውድብ ተቐቢሉ፤ ኣብ ርእሲ ጥሜቱ እታ ዝርካቡ እንጀርኡ ተማቒሉ፤ ነቲ ተጋዳላይ ኣብ ገዝኡ ኣሕዲሩ፤ ሓብሒቡ፤ ተኸናኺኑ፤ ደቁ እዉን ናፍቲ ውድብ ክፅንበሩ ክዳን ከዲኑ፣ ከም ናይ መርዓን ናብ ሽልማትን ዝኸዱ ዘለዉ ሸሊሙ፤ በሉ ተጋደሉ ምስ ኣሕዋትኩም ብግምባርኩም እንተዘይኮይኑ ብሑቖኹም ከይትውግኡ እንዳበላ ይወፍር ስለዝነበረ ዝኾነ ፀገም እንተተረኸበ ነዚ ህዝቢ 'ዙይ ጠሊምካ ክትምብርከኽ ዕድል ኣይነበረን። እቲ ህዝቢ ተስፋ ንምቑራፅ ዕድል ዝህብ ህዝቢ ኣይኮነን ነይሩ። ፀኒዒኻ ክትቅፅል ክሳብ መጨረሻ ክትከይድ ዘተባብዕን ዘገድድን ህዝቢ እዩ ነይሩ። ቐንዲ ምኽንያት ዝመስለኒ እዚ 'ዩ፡፡

ፀገማት ይፈጥር ነይሩ ግና ምኽንያቱ እቲ ተጋዳላይ ፅኑዕን ቅኑዕን መስመር ነይርዎ፡፡ ልዕሊ ኹሉ ግና ፅንዓት ናይቲ ህዝቢን ፍቕሪ ናይቲ ህዝቢን እዪ ነቲ ውደብ ተሸኪምዎ ክሳብ መወዳእታ ዘሊቑ ዝብል ርኢቶ'ዩ ዘለኒ፡፡

ጋዚጠኛ፣ ብዙሕ ዓመት ስቓይን መስዋእትን ከፊልኩም ኣዲስ ኣበባ ክትቆፃፀሩ እንተለኹም ዝተሰመዐኩም ስምዒት እንታይ ነይሩ ?

ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ፣ መጨረሻ ኣዲስ ኣበባ ክንኣቱ እንተለና ኣብዚ ኣይነበርኩን፡፡ ምስ ናይ ደርጊ ሰበስልጣን ድርድር ክግበር ተባሂሉ፤ ኣብ ለንደን እየ ነይረ፡፡ ምስቶም ኣብዚ ዝነበሩ ብፆት በቢመዓልቱ ንራኸብ ነይርና፡፡ በቢሰዓቱ ንራኸብ ነይርና፡፡ ኣብ ፍርቂ መዓልቲ ሰራዊትና ሙሉእ ንሙሉእ ንኣዲስ ኣበባ ተቖፃፂርዋ። ሸበድበድ ክንብል ዉዒልና፤ ምሸታ ምሸቱ እታ ዝተዓወትናላ ለይቲ ከይደቀስኩ ሓዲረ።
ዘይደቀስክሉ ብኽልተ ምኽንያት እዩ፡፡ እቲ ዝሓለፈ ቓልሲን መስዋእትን፤ ማለት ኣብቲ እዋን ቓልሲ ክንሓዝን ክነብዕ ግዘ ኣይነበረናን። ውሒጥናዮ ኢና ፀኒሕና። ናይ 17 ዓመት ሙሉእ ሓዘንን ብስጭትን ነቲጉ ወፂኡ። ካልኣይ ዋላ እኳ ንደርጊ ብምስዓሩ ብርሃን እንትኾነ እታ ሃገር ኣብ ጠቕላላ ናይ ጥፍኣትን ቅልውላዉን ኩነታት ስለዝነበረት፤ እቲ ዝፅበየና ፈተና ብጣዕሚ ከቢድ ከምዝኾነ ንፁር ነይሩ፡፡ ስለዚ ናይቲ ዝሓለፈ ሓዘን ናይ ቐፃሊ ኻዓ ስግኣት ድቃስ ዝኸልእ ለይቲ ነይሩ። ምናልባት ብዙሕ ሰብ ተሓጉይስካ ዝሕደር ለይቲ መሲልዎ ይኸዉን እዩ፤ መብዛሕትና ግን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት በቲ ሓደ ገፅ ናይቲ ዝሓለፈ ንሓዝነሉ ናይቲ ዝቐፀለ ንጭነቐሉ ኩነታት ነይሩ ክባሃል ይካኣል፡፡

ጋዚጠኛ ፡- ቐፃሊ ዕላመኦም እንታይ ክኸውን እዩ?

ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ፡- እዛ ጀሚርናያ ዘለና ናይ ሓሙሽተ ዓመት መደብ ምስወዳእኹ ያዉ ካብ ስርሐይ ክሰናበት እየ። ዝተወሰነ ግዘ ከዕርፍ ይደሊ፤ ዕረፍቲ ክረክብ፣ ኣብ ዘዕርፈሉ እዋን ድማ ተሞክሮ ናይ ቃልሲ ኣሎ፤ ዝሓለፈ ጉዕዞ ኣሎ፤ ንዕኡ ክፀሓሕፍ ይምነ። ካብኡ ሰጊረ እዉን እዚ ተሞክሮታተይ ንሓዱሽ ወለዶ ናይ ኢህወዴግ ከሰጋግር ተስፋ ይገብር፡፡

ክቡር ህያው መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ምስ ጋዚጠኛ በላይነሽ መኮነን (ቤተ እስራኤላዊት) ካብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ተቐንጪቡ ዝተወሰደ

 ፍልፍል፡- Tplf Offical