ፍልስፍና ካይዘን

መቐለ 05 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ፍልስፍና ካይዘን ብዝግባእ እንድሕር ተተግቢሩ መፍረይነት ብምዕባይ ተወዳዳሪ ትካል ክህልወካ ዝገብር እዩ ተባሂሉ፡፡ ፍልስፍና ካይዘን መፍረይነት ብምዕባይ ተወዳዳሪ ትካል ክትውንን ዝገብር ብምዃኑ ብቐፃልነት ክንጥቀመሉ ዕለታዊ ዝግባእ ስርዓት እዩ ተባሂሉ ፡፡ ኢንስቲትዩት ካይዘን ኢትዮጵያ ብወገኑ ዘለዉና ፀገማት ካብ ቀሊል ናብ ከቢድ ሰሪዕና መፍትሒ ክነቐምጥን ኣብ ዓለም ዕዳጋ ተወዳደርቲ ክንከውንን ዝገብር ፍልስፍና ብምዃኑ ትካላዊ ስርዓት ክንገብሮ ይግባእ ኢሉ፡፡ ካይዘን ካብ ጃፓን ዝመፀ ቃል እንትኸውን ትርጉሙ ድማ ተኸታታሊ ለውጢ ምምዝጋብ ማለት እዩ፡፡ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ፍልስፍና ካይዘን ትካላዊ መስርሕ ገይረን ኣብ ግብሪ ብምዉዓል ኣብ ኣጠቓቕማ ሃፍትን ኣተሓሕዛ ንብረትን ዘሎ ብኽነት ንምቕራፍ ቢሮ ስቪል ሰርሺስ ትግራይ ምስ ኢንስቲትዩት ካይዘን ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ካይዘን ንዝሓሸ ባህሊ ስራሕን ኩለንተናዊ ትካላውን ኢንዱስትራላውን ተወዳዳርነት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ልውውጥ ተሞክሮ ተኻይዱ፡፡ ፍልስፍና ካይዘን ብዉሱናት ሰባት ዝትግበር ስርዓት ዘይኮነስ ኩሉ ዘሳተፈ ትካላዊ መስርሕ ገይርካ ፅሬት ምህርቲ ንምዕባይ፣ መፍረይነት ንምዉሳኽ ፣ ወፃኢ ንምቑጣብ፣ ኢንዱስትራላዊ ድሕንነት ንምርግጋፅን ዘለካ ዉሱን ቦታ ብኣግባቡ ክትጥቀመሉ ዝሕግዝ ፍልስፍና ምዃኑ ኣብቲ መድረኽ ተሞክረአን ዘቕረባ ትክላት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ገሊፀን፡፡ ፍልስፍና ካይዘን ትካላዊ መስርሕ ገይርና ብምስራሕና ብኽነት ብምቕናስ መሃዝቲ ሰብ ሞያ ክህልዉናን ማእቶት ትካላትና ክዓቢ ገይሩልና እዩ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ላዕለዎት ሰብ ሞያ ትካላት ትእምት ፡፡ እቶም ሰብ ሞያ መፍረይነቶም ብምዕባይ ተወዳዳርቲ ክኾኑ ፍልስፍና ካይዘን ብቐፃልነት ኣጠናኺሮም ከም ዝቕፅልሉ ገሊፆም፡፡ ጃፓናውያን ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ካብ ኣሜሪካ ተሞክሮ ብምቕሳም ፍልስፍና ካይዘን ኣማዕቢሎም ተሞክሮ ንዝሃበቶም ሃገር ኮነ ካልኦት ሃገራት ከካፍሉን ለውጢ ከመዝግቡን ዕድል ፈጢሩሎም እዩ ዝበሉ ዋና ዳይሬክተር ኢንቲትዩት ኢትዮጵያ ኣይተ መኮንን ያኢ እቲ ፍልስፍና ተግባራዊ ብምግባር ወፃእታትና ቀኒስና መፍረይነትና ክነዕብን ተወዳደርቲ ክንከውን ዝሕግዝ ስርዓት ምዃኑ ሓቢሮም፡፡ ፍልስፍና ካይዘን ብምትግባር ብኽነት ቀኒስና መፍረይነት ንምዕባይ፣ ፀሬት ዘለዎ ምህርቲ ንዓማዊል ብግዜ ንምቕራብ ካይዘናዊ ኣተሓሳስባ ንኽፍጠርን ቀፃልነት ዘለዎ ለውጢ ንምምዝጋብን ሰራሕተኛታት ስልጠና ክረኽቡን ተሞክሮ ክለዋወጡን ምግባር ከም ዘድሊ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ፡፡