ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ዘላቒ ፍታሕ ክንበረሉ ዝግባእ ትካል ውፅኢት ቃልሲ ህዝብና!!

ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ  ዘላቒ ፍታሕ ክንበረሉ ዝግባእ ትካል ውፅኢት ቃልሲ ህዝብና!!

 

መቐለ 24 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

 

ኣብ ፍትሓዊ ክፍፍልን ናህሪ ዋጋን /ብድምር ኣብ ሲሚንቶ ፋብሪካ መሰቦ/ ህዝብና በብእዋኑ ዘለዕሎም ዘሎ ፀገማትን መበገሲኦምን፣ ነቶም ፀገማት ንምፍታሕ ዝተቐመጡ ናይ መፍትሒ መስርሓትን እቶም ዝተዘርግሑ ሓድሽቲ መስርሓት ክፈትሕዎ ትፅቢት ዝግበረሎም ጉዳያት መሰረት ብምግባር Tplf official ምስ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዳስትርን ዳይሪክቶር ምልማዕ ንግዲ ኣይተ ገብረመድህን ተወልደ ፃንሒት ገይሩ ኣሎ፡፡ ከምዝስዕብ ድማ ተዋዲዱ ቀሪቡ ኣሎ፡፡

1/ መበገሲ እቶም በበእዋኑ እናተፈጠሩ ዝመፁ ዘለዉ ፀገማት እንታይ እዮም?

 ትኽክለኛ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ዘይምብፃሕ፡፡

ህዝብና ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት እቲ ትካል ትኽክልኛ ሓበሬታ ክረክብ ስለዘይግበር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ንግዲ እቲ ሲሚንቶ ዝተዋፈሩ ኣካላት ዘይፍትሓዊ ገንዘብ ንምእካብ ብምሕሳብ ኮነ ኢሎም እቲ ፋብሪካ ናብ ፅገና ክኣቱ እዩ፤ ምህርቲ ደው ከብል እዩ፣ ዋጋ ክውስኽ እዩ፤ ዝብሉ ወረታት ይብትኑ፡፡ ነዚ ስዒቡ ነቲ ምህርቲ ኣብ ኢዶም ዝሓዙ አካላት ምህርቶም ይዕሽጉ፡፡ ቀፂሎም ዝተጋነነ ዋጋ ወሲኾም ይሸጡ፡፡ እዚ ጉዳይ ሓደ ምኽንያት መበገሲ እቲ ፀገም ኮይኑ መፂኡ ኣሎ።

ኣብዚ ሃገር ዘለዋ ፋብሪካታት ሲሚንቶ ብሙሉእ ዓቕመን ምህርቲ የፍርያ ምስዘይምህላወን ተኣሳሲሩ ብዝትፈላለየ መንገዲ ካብ ትግራይ ሲሚንቶ ከውፅኡ ዝደልዩ ኣካላት ምህላዎም እውን ካልእ መሰረታዊ ዘይኮነ ግን ድማ ኣካል እቲ መበገሲ ፀገም ተገይሩ ተገምጊሙ ኣሎ።

ሲሚንቶ መን ክወስድ ይግብኦ፣ መጠኑ ክንደይ፣ ንምንታይ ዕላማ፣ ኣብ ንግዲ እቲ ምህርቲ ክሳተፍ ዝግበኦ ኣካል እንተኾይኑ ኸ ናይ ማን ነጋዳይ ድዩስ ወይስ ብስም ነጋዳይ ክራይ ዝእክብ ሓይሊ እውን ኣሎ? ዝብል ብዘየፈሊ ኣብ መንጎ እዚ ደላሎ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ተጠቃማይን ነጋዳይን ኣትዮም ክዘርጉሉ ዘኽእል ኣሰራርሓታት ምንባሩ ድማ እቲ ቀንዲ መበገሲ እቲ ፀገም እዩ።

እዞም ኣካላት እዚኣቶም ካብቲ ምህርቲ ዘይፍትሓዊ ከስቢ ስለዝረኽቡ ብቐፃሊ እውን እቲ ምህርቲ ስርዓት ተዘርጊሕሉ ፅፉፍ ኣካይዳ ክተኣታቶ ኣይደልዩን፡፡ ስለዝኾነ እውን ምእንተ እታ ዝረኽብዋ ጥቕሚ ክብሉ በብእዋኑ ዝዝርጋሕ ኣሰራርሓ ክበላሾን ንኣኣቶም ክምችውን ዝክኣሎም ኩሉ እናገበሩ መፂኦም ኣለዉ፡፡

ነቲ ምህርቲ ኣየር ብኣየር ምሻጥ፡፡ ኣብዚ ጉዳይ ስሩዓት ነጋዶ፣ ዘይስሩዓት ነጋዶ፣ ደላሎን ነይሮም፡፡ ስሩዓት ነጋዶ ዝብሃሉ ኣብ ንግዲ ህንፃ መሳርሒ ዝተዋፈሩ ዝተፈቐደሎም ነጋዶ እዮም፡፡

በቲ ዘካየድናዮ ምፅራይ እዚ ፍቓድ እዚ ዘይብሎም ካልእ ዓይነት ፍቓድ ሒዞም ሲሚንቶ ዝወስዱ ኣካላት ነይሮም፡፡ ብስም ውልቀ ገዛ ንክሰርሑ ዝተውሃቦም ፍቓድ ግን ድማ እቲ ሲሚንቶ ነቲ ስራሕ ንሱ ዘየውዕልዎ ብኩፐን ሲሚንቶ እናገዝኡ ካብታ ፋብሪካ ኣውፅእ ኣቢሎም ንደላሎ ወይ ነጋዶ ኣየር ብኣየር ዝሸጡ ኣካላት እውን ነይሮም፡፡ ካልኦት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኮንስትራክሽን፣ ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንትታት ዝተዋፈሩ ኣካላት እውን ልዕሊ እቲ ብጭቡጥ ንስርሖም ዘድልዮ መጠን ሲሚንቶ ይወስዱ፡፡ ምእንታ ክሸጥዎ እዩ፡፡

እዚ ኩሉ እንትግበር እቲ ሲሚንቶ መብዛሕትኡ ግዘ ናብ ተጠቀምቲ ዝበፅሕ ክልተ ሰለስተ አካላት ምስተቐባበልሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ፡፡ ካብቲ ትካል ብቐጥታ ገዚኦም ዘውፅኡ ኣካላት ኣለዉ፡፡ እዚኦም መብዛሕትኦም ንደለልቲ ይሸጥዎ፡፡ እቶም ደለልቲ ዋጋ ወሲኾም ንነጋዶ ይሸጥዎ፡፡ እቶም ነጋዶ ድማ ወሲኾም ናብቲ ተጠቃሚ ይሸጥዎ፡፡

እዚ እንትግበር ብዋናነት እቲ ፀገም ብቐጥታ ንኣመራርሓ ንግድን እቲ ትካልን ዝውሃብ ኮይኑ እቲ ዘለናዮ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ናይ ባዕሉ ኣተዋፅኦ ኣለዎ፡፡ ኣብዚ ክልተ ዓመት ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ኮንስትራክሽን ዕቤት ኣሎ፡፡ ፅቡቕ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ዘለዎ፣ ሰላም ዘለዎን መደበኛ ስርሑ ዝፍፅም ዘሎን እዩ ክልልና፡፡ እዚ ስለዝኾነ ፖለቲካዊ ተልእኾ ዝተሸከሙ ገለ ኣካላት እዚ ኩነታት ክዝረግ ይደልዩ እዮም፡፡ ስለዚ ኣብቲ ምውስሳብ ይኣትዉ ከምዝለዉ ርኢና ኣለና፡፡

 ብድምር ግን ሓበሬታ ንህዝብና በብእዋኑ ኣብ ምሃብ ብዝነበረና ፀገም፣ ፅፉፍ ኣሰራርሓ ብዘይምዝርጋሕን ኣብ ቁፅፅርን ክትትልን ብዘነበረና ክፍተት እዩ እቶም ፀገማት ተፈጢሮም ፀኒሖም፡፡ እተን መፍትሒ ክኾና ዘቐመጥናየን ነጥብታት እውን እዚኣተን ምስትኽኻል እየን፡፡

እዚኣን ንምስትኽኻል እንትንጅምር ዝፈጠረአን ፀገማት ድማ ኣለዋ፡፡ ነፃሪ ኢና ዘለና፡፡ መስርሕ ንዝርግሕ ኣለና፡፡ እዚ እንትንገብር ቀንዲ ዕላማና ስርዓት ምዝርጋሕ፣ ነቲ ዘሎ ዕዳጋ እውን ምርግጋእ እዩ፡፡ እዚ ዓሊምና እንትንሰርሕ ንኣብነት በቲ ዝነበረ ልማዳዊ ኣሰራርሓ ሲሚንቶ ንምውሳድ ቅድሚ ብዙሕ ኣዋርሕ ኩፐን ዓዲጎም ሲሚንቶ ዝፅበዩ ኣካላት ኣለዉ፡፡

እዚኣቶም ዝምልከቶም ዘይምልከቶምን እዮም፡፡ ነዚ እውን ኢና ነፃርዮ ዘለና፡፡ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ወዲእና መፍትሒ እውን ክነቐምጥ ኢና፡፡ እዚ ኣብ እንገብረሉ እዋን እንፅርፅሮታት ይስምዑ ኣለዉ፡፡ ካልኦት ምንቅስቓሳት እውን ኣለዉ፡፡ ናይዚኣቶም መበገሲ ክልተ እዩ፡፡ ሓደ ዝምልከቶም ኣካላት ኮይኖም ንብዙሕ እዋን እቲ ገንዘቦም ካብ ስራሕ ወፃኢ ስለዝኾኖም ከማርሩ እውን ሓቆም እዮም፡፡ ግን ድማ እዚኣቶም እውውን እቲ ፀገም ክርድእዎ ኣለዎም። ቀልጢፍና ክንፈትሐሎም ኢና ድማ።

በቲ ኻልእ መዳይ ስርዓት ከይዝርጋሕ እሞ ካብቲ ፀወታ ወፃኢ ከይኾኑ ዝደልዩ ኣካላት ድማ ኣለዉ፡፡ ንሕና ነዚ ክልቲኡ ኣብ ግምት ኣእቲና ኢና እንሰርሕ ዘለና፡፡

ስለዚ ኩሉ ሰብ እዚ ክርዳእ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን፡፡ ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ሕዚ እውን እቲ ፀገም ኣይተፈትሐን፤ እቲ ብኽባር ዋጋ ምሻጥ፣ ኣየር ብኣየር ንግዲ ኣሎ ዝብሉ ርኢቶታት ይቐርቡ ኣለዉ፡፡ እቲ ፀገም ካብ ዝጅመር ንነዘ ኣብ መቐለ 98 ነጋዶ ተዓሺጎም እዮም፡፡ ካብዚኦም እቶም 81 ፀገሞም ስለዝኣመኑ ተኸፊትሎም በቲ ትኽክልኛ ዋጋ ክሸጡ ተገይሩ ኣሎ፡፡ እቶም 17 ነጋዶ ግን ንሕና ብኽባር ኢና ገዚእናዮ በቲ ትኽክለኛ ዋጋ እንተሸይጣናዮ ክንከስር ኢና ስለዝበሉ እቲ ጉዳዮም ናብ ሕጊ ተመሪሑ ኣሎ፡፡

ብድምር ኣብቲ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ብዝተሰርሐ ናይ ክትትል ስራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ 6402 ኩንታል ስሚንቶ ተታሒዙ ነይሩ፡፡ ካብዚ እቲ 6002 ኩንታል በቲ ስሩዕ ዋጋ ናብ ተጠቀምቲ ክበፅሕ ተገይሩ እዩ፡፡

እዚ እውን ኮይኑ ቅድም ክብል ህንፃታት፣ ካልኦት ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ክንሰርሐሉ ኢና ኢሎም ስሚንቶ ወሲዶም ኣብ እግሪ ህንፃታት ስሚንቶ ዘቐመጡ ኣካላት ድማ ኣለዉ፡፡ እዚኦም እንታይ ኢኹም ክትገብርዎ ተባሂሎም ተሓቲቶም፣ ክንሰርሐሉ ኢና ዝብል መልሲ እዮም ሂቦም፡፡ ግን ድማ ብለይቲ ዝሸጡ፣ ሰብ ፀው እንትብል ገለ ሪኦም ዝሸጡ ኣካላት ከምዘለዉ ድማ ጥቆማታት ይበፅሕ እዩ፡፡ ኣብዚ መዳይ ኩሉ ሕብረተሰብ፣ ኣካላት ፀጥታ ዝተማለአ ሓገዝ ክገብሩ ኣለዎም፡፡

ክቡራት ኣንበብቲ ንቶም ፀገማት ብቐፃሊ ንምፈታሕ ዝተቐመጡ ኣንፈታት እንታይ እዮም? ዝብል ቀፂልና ኣብ ካልኣይ ክፋል ከነቕርበልኩም ኢና፡፡

 

ፍልፍል ፡ TPLF Official