ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብርክት ዝበለ በጀት ዝሓትት እንትኸውን ናይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዝነብር ሰብ፡ መንግስታውን ዘይመንግስታወን ትካላት ድጋፍ ዝሓትት እውን እዩ፡፡

ቫይረስ ኮሮና  ንምክልኻል ብርክት ዝበለ በጀት ዝሓትት እንትኸውን ናይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዝነብር ሰብ፡ መንግስታውን ዘይመንግስታወን ትካላት ድጋፍ ዝሓትት እውን እዩ፡፡

 

መቐለ 14 ሚያዝያ 2012 ዓ/ም  (ትግራይ ቲቪ)

 

ቫይረስ ኮሮና  ንምክልኻል ብርክት ዝበለ በጀት ዝሓትት እንትኸውን ናይ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዝነብር ሰብ፡ መንግስታውን ዘይመንግስታወን ትካላት ድጋፍ ዝሓትት እውን እዩ፡፡

 

ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ ናብ ኩለን ቤት ፅሕፈታት ዞባታትን ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ እቲ ድጋፍ ኣመልኪቱ ስሩዕ ደብዳበ ከምዝስዕብ ፂሒፉ ኣሎ፡፡
 

ኮረና ቫይረስ ንምክልኻልን ዝፈጥሮ ኢኮኖሚያዊ ፅዕንቶ ንምቅላልን ብርክት ዝበለ በጀት ዝሓትት እዩ፡፡ ነዙይ ድማ ናይ መላእ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዝነብር ህዝቢ ድጋፍ ዝሓትት እዩ፡፡

 

ኣቀዲሙ ዝወፀ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ቀፂሉ እውን ብቤትምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በጀት ዝምልከት
"ኣፈፃፅማ እዚ ኣዋጅ ዘድሊ በጀት ካብ መንግስቲ ዝምደብ ኮይኑ፣ ካብ መንግስታውን ዘይመንግስታወን ትካላት ጉዱሳት ውልቀሰባትን እውን ክርከብ ይኽእል፡፡ ነዙይ ህፁፅ እዋን ዝተመደበን ዝተኣከበን በጀት ኣብ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ፍሉይ ቁፅሪ ሒሳብ ባንኪ ተታሒዙ ይመሓደር " ይብል በዙይ መሰረት

 

1. በቢወረድኡን ከተመኡን ብገንዘብ መልክዕ ዝእከብ ድጋፍ ነዚ ኣዋጅ ብዘተግብርን ክፍፅም ሕጋዊ ተሓታትነት ብዘምፅእን ናይ ብሓቂ ነቲ ኮረና ምክልኻል ወይ ንዝተፀገሙ ወገናት ምውዓሉ ምርግጋፅ የድሊ

2. ሰብ ሃፍቲ በቢከባቢኡ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ገንዘብ ድጋፍ ክህቡ ይሕተቱ ምህላዎም ክህቡ ይደልዩ ይህቡ እውን ኣለዉ፡፡ ይኹን እንበር ሓታቲ ስለዝበዝሖም፣ ኣጠቃቅማኡ ብዝተወደበ መንገዲ ከይኸውን ስለዝገብሮ ናብ ሓደ ማእኸል እናተኣከበ ብኮማንድ ፖስት ዘውፅኦ መምርሕን ናብ ድጋፍ ዝደልዩሉ ከባቢ ወይ ብዝተማእኸለ ካብ ውሽጥን ወፃኢ ዓዲ ምዕዳግ ኣብ ዘድልዮ ማተርያል ክውዕል ናይ ቀረባ ኣመራርሓ ዘድልዮ እዩ፡፡ብዙይ ምኽንያት እውን ብገንዘብ ዝወሃቡ ድጋፋት ክምእኽሉ ምግባር ዝሓሸን መማረፂ ዘይብሉ እዩ፡፡

3. ድጋፍ ወሃብቲ ብዓይነት ገዚኦም ወይ ካብ መደብራት ስቶራት ዝህብዎም ድጋፍ ክሳብ ሕዚ ዝተገበረ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምልዕዓል ዝፈጥርን ናይ ብሓቂ ዝተፀገሙ እውን ክበፅሕ ዝገብር፣ ይኹን እንበር በቢከባቢኡ ፅጉማት ብዙሓት ስለዘለዉ ኣብ መንጎ ዝተርፍ ከይህሉ እቲ ብዓይነት ዝወሃብ ድጋፍ ንናይ ሓፂር እዋን መፍትሒ ኮይኑ ከይተርፍ ዝተወሰነ ክፋሉ ኣብ ስቶር ዝቕመጠሉ ኣብ ዘድለየ እዋን ንዃራንታይን ዝኣተዉ ወይ ክሰርሑ ዘይምኽኣሎም ዝተፀገሙን ክውዕል ብምሕሳብ ክትግበር ኣንዊሕኻ ብምሕሳብ ክትግበሩ በቢከባቢኡ ccc (ሲሲሲ) ጥምረት ምድግጋፍ ማሕበረሰብ ብዝተጠናኸረ ክፍፀም

4. ብገንዘብ ኣታዊ ዝኸውን ብትልምን ፋይናንስን ናብ ዝተኸፈተ ባንክታት ቁፅሪ ኣታዊ ምስተገበረ ዝውሃብ ናይ ባንኪ ስሊፕ መሰረት ስሩዕ ደረሰኝ ንድጋፍ ወሃብቲ ክወሃቦም
5. ብዓይነት ዝወሃቡ ድጋፋት ብቀጥታ ንፅጉማት ምሃብ ወይ ንትካላት ምሃብ፡፡ ሕዚ እውን ብፅቡቕ ዝውሰድ ኮይኑ ናብ መንግስቲ (ጥዕና ትካላት፣ ቅድመ መጠንቀቕታታት ግብረመልሲ) ድጋፋት ዝህቡ እንተኾይኖም ክኣቱ እንተሎን ወፃኢ እንትኸውን ብስሩዕ ሰነድ ክፍፀም

6. ናይ ህዝቢ ድጋፍ ብገንዘብ ይኹን ብዓይነት ኣታኣታትውኡ ይኹን ኣጠቃቅማኡን ግልፅነት ክህሉ ብሚዲያ ምድጋፍ ኣብ ዝተኽኣሎ ክቃላሕ፣ በቢከባቢኡ ዘሎ ናይ በጀትን እቶትን ምትእኽኻብ ኮሚቴ ብስሩዕ ሪፖርት ድማ ሰሙናዊ ናብ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን፣ ቢሮ ሕርሻ፣ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ ክግበር

ፍልፍል ፡ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ