“መለበሚ አይግበርካ መለበሚ አይኽልአኻ” !

 

"መለበሚ አይግበርካ መለበሚ አይኽልአኻ" !


 

መቐለ 14 ሚያዝያ  2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

 

 

መለበሚ አይግበርካ መለበሚ አይኽልአኻ !

ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሕማማት ሓሊፎም እዮም፡፡ ብዙሓት ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ዝፈተኑ ተላበድቲ ሕማማት ሓሊፎም እዮም ፡፡ ከም ናይ ሎሚ ግን ንቤተ መቅደስ፣ንቤተ መንግስቲ ፣ንቤተ መሳጊድ ንናይ ሓባር አኼባ ወይ ድማ ውዕሎን ዝኽልክል አይነበረን ፡፡ኣብ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበሩ ኣዝዮም መስጋእቲ መድሓኒት ዘይተረኸበሎምን ሕማማት ንኣብነት ቫይረስ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ እንተርኢና ንቤተ መቅደስን መስጊድን ክጥቅዕ አይኽእልን ፡፡


ሕማም ቫይረስ ኮሮና  ግን ንቤተ መቅደስ፣ንቤተ መንግስቲ ፣ንቤተ መሳጊድ ንናይ ሓባር አኼባ ወይ ድማ ውዕሎን ኮታስ ሰባት ብምንኽኻእ ዝመሓላለፍን ናብ ኣብያተ ፀሎት  ዘሊሉ ብምእታ ውን ናይ ዓውዲ መጥቅዓቲ ገይርዎ አሎ ፡፡ መጥቅዓቱ ድማ ከምቲ እንርእዮን እንሰምዖን ዘለና ኣዝዩ ዘሕዝን ኢኮኖሚየዊ ፣ማሕበራዊ ፣ፖለቲካዊን ልዕሊ ኹሉ ድማ ኣብ ኣዝዩ ዘስካሕኽሐ ዓለም ለኻዊ ፍጥነት ቅዝፈት ህይወት አሽሓት ንፁሃት ዜጋታት ፣ በቲ ቫይረስ ዝተተሐዙ ብሚልየናትን ዝቁፀሩ ወገናት ግዳይ እቲ ሕማም ኮይኖም አለው፡፡
ስለዚ በዚ ኣብ ርእሲ ድኽነትና ስኣን እኹል ሕክምናን ክንክንን በዚ ሕማም ከይንጉዳእ ከም መንግስቲ ፣ ሰብ ሞያ ጥዕናን ትካላት እምነትን ህፁፅ አዋጅ እንትወፅእ ምንቅስቓስ ማሕበራዊ ናብራ ዝኽልከሉ ዘለው ንድሕነት ህይወት ዜጋታት ተባሂሉ ምዃኑ ማንም ኣካል ክርድኦ ዝግባእ ግሁድ ሓቂ እዩ፡


ንዓና ንትግራዎት በቲ ቫይረስ ክንደይ ሞይቶም ፣ክንደይ ሐሚሞም ጉዳይና ክኸውን የብሉን ፡፡ ንሕና ክንግደሰሉ ዝግብኣና እዚ ቫይረስ ናብ ክልልና ከይአቱ ብዝተኸአለ መጠን ተናቢብና 100 ሚኢታዊ ናይ ምክልኻል ስራሕትና ክነጠናኽር ይግባእ ፡፡ ምኽንያቱ መለበሚ አይግበርካ መምሃሪኸ፣ አይኽልአኻ ከምዝበሃል ካብ ፀገማት ካልኦት ምምሃር ናይ በሊሕ ሰብ ምልክት እዩ ፡፡ ንሕና ትግራዎት ፀገማት ብጥንቃቀን ብብልሓትን ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ ካብ ሕሉፍ ግዝያት ዝተዋህለለ ውሕሉል ተሞኩሮ ከም ዘሎ አይንጠራጠርን ፡፡ ንደርጊ ሓመደ ድበ ዘእተዋ ቀላፅም ብቫይረስ ኮረና ክሽነፍ እዩ ኢልና አይንፅበን ፡፡

ነገር ግን ኣብ ውሑዳት ሰባት ሸለልትነት ይርአ እዩ፡፡ ናይ ሓንሳብ ሸለልትነት ኣሎታዊ ሳዕቤን ካልኦት ህይወት ስለ ዝኾነ እዩ ፡፡ ሓደ ሰብ ሕዚ ዝገብሮ ጥንቃቓ ፈለማ ናይ ባዕሉ ህይወት ፣ቀፂሉ ናይ ኣዲኡ ፣ሓፍቱ፣ ሐዉ፣ ደቁ ፣ወለዱ ፣ ኮታስ ንመላእ ቤተ ሰቡ ቀፂሉ ንዓዱ ክድሕንን ክጎድእን ይኽእል እዩ፡፡ ናይ ሎሚ እግድ 3 አዋርሕ ንቀፃላይ ናይ ዕድሜና ዝያዳ ታሪኽ እንብረሉ ግዜ ንኽኸውን ሎሚ ን3 አዋርሕ ኣብ ምዕራፍ (ምቅማጥ )ወሳኒ ተራ አለዎ ፡፡


ብፍላይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቅድሚ ዝኾነት ክልል ሃገርና አቀዲሙ ኣብ ሓያላት ሃገራት ዓለም ዝበፅሕ ዘሎ ኣዝዩ ዘስካሕኽሐ ማህሰይቲ እቲ ቫይረስ ብምርዳእ ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ትግራዎት ከይበፅሕ ፣ መለበሚ አይግበርካ መለበሚ አይኽልአኻ ! ዝብል ኣበሃህላ ወለድና ተጠቂሙ ዝግበር ዘሎ እወንታዊ ምንቅስቃስ ክንአድ ዝግብኦ ተግባር ምኳኑ ተሓቢሩ አሎ፡፡
ህዝቢ ትግራይ ድማ ነዚ ጉዳይ ህይወትን ሞትን ምኳኑ ተረዲኡ እቲ ብሕታዊ  መማረፂ ድሕነት ህይወት ናይ ቅድመ  ምክልኻል ስራሕቲ ማለት ን20 ሰከንድ ማይ ምሕፃብ፣ኣብ ገዛ ኮፍ ብምባል ፣ማሕበራዊ ርሕቀት ምጥቃም ፣ናብ ሰብ እንትንቀርብ መሸፈኒ አፍ ምጥቃም ፣እንህንጥስ መንዲል ምጥቃምን ወዘተ ምክልኻል የድሊ ፡፡

 

ፍልፍል ፡ ቤ/ፅ/ር/ህ/መ ዞባ ማእኸል