ትግራዋይነት፣ ስጡም ሓድነት!

ትግራዋይነት፣ ስጡም ሓድነት! 

 

መቐለ 28 መጋቢት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

 

ዕለታዊ  መልእኽቲ
=============


ትግራዋይነት፣ ስጡም ሓድነት! 

 

ኣብ ትግራይና፣ ኣብ ኩለን ዞባታትን፣ ወረዳታትን፣ ከምኡ እውን፣ ኣብ ውሽጢ ዓድን፣ ወፃኢን፣ ዘለዉ ኩሎም ደቂ ትግራይ ብሓበራ፣ ዓለምለኸ ተላቫዲ ሕማም ቫይረስ ኮሮና  ንምምካት ይረባረቡ ኣለዉ፡፡ ኣብ ትግራይናን ካብ ትግራይናን ወፃኢ ዘለዉ ልምዓታዊ ሰብሃፍትን ነጋዶን፣ ዝተፈላለዩ ናውቲ ዓዲጎም ኣወፊዮም ኣለዉ፡፡ ገሊኦም፣ ድማ ሆቴላት፣ መኻይን ወዘተ ንምክልኻል እቲ ቫይረስ ክውዕል ፈቒዶም ኣለዉ፡፡ መካረይቲ ገዛ እውን ገለገሊኦም ናይ ሙሉእ ወርሒ ገሊኦም ናይ ፍርቂ ወርሒ ዘይተቐበሉ ኣለዉ፡፡ ካብዚ ሓሊፉ ግና ሓደ ሓደ ክሳብ ቫይረስ ኮሮና ዝምከት ተኻረይቲ ብነፃ ይንበሩ ዝበሉ ኣለዉ፡፡ እዙይ እዩ መግለፂ ትግራዋይነት፡፡

 


ብሓፈሻ ኣብ ኩለን ከባቢታት ትግራይና፣ ዘለዉ መናእሰይ፣ ህዝቢ ካብ ምምሃር ብተወሳኺ፣ ገንዘብን ማተርያልን ኣተኣኻኺቦም ከምኡ እውን፣ ካብ ጅቦኦም ገንዘብ ኣዋፂኦም ንፅጉማት ይሕግዙ ኣለዉ፡፡ ኣልኮል ሓዊስካ ናይ ፅሬት ኣቑሑ ዓዲጎም ፀሓይ፣ ቁሪ ከይበሉ ህዝቢ ኢዱ ክሕፀብ ይገብሩ ኣለዉ፡፡ እወ! እዙይ እዩ ጭቡጥ መርኣያ ትግራዋይነት ስጡም ሓድነት!! እወ!! እዙይ እዩ ከዓ፣ ወፈረ፣ ወዲ ትግራይ ንቫይረስ ኮሮና ክምክት በለ ዝበሃል፡፡

 


ብኣንፃሩ ግን መከላኸሊ ተጠቐሙ እንትበሃል ዘይትግብሩ ኣለዉ፡፡ ፈጣሪ ይፈልጥ ብዝብል እሞ ኻዓ፣ ፈጣሪ ዘይበሎ ዝገብሩ ኣለዉ፡፡ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ስራሕ ዝተብሃለ ገለገሊኡ ስቪል ሰርቫንት፣ ኣብ ክንዲ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ፣ ኣብነት ዝኸውን፣ ኣብ ከተማ እናዞረ ዝውዕል ኣሎ፡፡ ሓደ ሓዲኡ ድማ ደቁ ሒዙ ንፀሎት ናብ ቤተ እምነታት ዝኸይድ ኣሎ፡፡ በቢኸባቢኡ ተኣኻኺብካ ምህለላ እውን ጠጠው ኣይበለን፡፡ እዚኦም ዓይነት ምንቅስቓስ ቅቡላት ከምዘይኮኑ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት፣ ደጋጊሞም ይምዕዱን፣ ይዛረቡን ኣለዉ፡፡ ነዙይ እዩ ሕድሕድ ተኸታሊ ሃይማኖት ካብ 28 መጋቢት 2012 ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክፅልይን ክምህለልን ወሲኖም ዘለዉ፡፡

 

ስለዝኾነ ኹሉ ወዲኣዳምን ሄዋንን፣ መምርሒን ውሳነ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣቦታትን ብቐንዱ ድንጋገ፣ ህፁፅ እዋን መንግስትን ትግራይ ክኽበር ይግባእ፡፡ ምኽንያቱ ሓደ ሰብ ፈጣሪ ከድሕነኒ እዩ ኢሉ፣ ሽቦ ኤሌክትሪክ እንተሒዙ ይመውት ድኣ'ምበር ፈጣሪ ኣየድሕኖን፡፡ ይትረፍ ዕሽሽ ኢልና፣ ጥንቃቐ ዝገበሩ፣ ዝማዕበሉ ሃገራት እኳ ንኮሮና ቫይረስ ኣይመከትዎን፡፡ ብምዃኑ በዚ ሕማም እዙይ፣ ዩ ኤስ ኣሜሪካ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ማለት 26 መጋቢት 2012 ዓ/ም ጥራሕ 1344 ዜጋታት ብሞት ተመንጢላ ኣላ፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እቲ ሞት በሪ ኣንኳሕኺሑ ኣትዩ ኣሎ፡፡

 

27 መጋቢት 2012 ዓ/ም ኽልተ ሰባት /2/ ብቫይረስ ኮሮና ሞይቶም ኣለዉ፡፡ እሞ እዞም ኣብ ትግራይና ዘለዉ፣ ምስማዕ ዝኣበዩ እንታይ ክሳብ ዝኸውን እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ? ውሑጁን ሆቦብላን ክሳብ ዝወስደና ዲና ንፅበይ ዘለና?
ብሓፂሩ ትግራዋይነት ስጡም ሓድነት ስለዝኾነ፣ እዞም እግሮም ዝጎቱን ኮሮና ቫይረስ ናብ ትግራይ ክኣትው ድኹዒ ዝኾኑ ዘለዉ ካብ ጌግኦም ንክእረሙ ኩሉ ዝከኣሎ ይግበር፡፡ ንሕና ከም ህዝቢ ትግራይ ዘለና መማረፂ ሓንቲን ሓንቲን ጥራሕ እያ፡፡ ምክልኻል! ምክልኻል!

 

 ፍልፍል ፡ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ