መላእ ኣመራርሓን ኣባልን ህወሓት፣ ታሪኽ ዘሰከሞ ሓላፍነት ክፍፅም፣ ቅድመ ግምባር ተሰሊፉ ድማ ህዝቡን ዓዱን ከድሕን ፃውዒት ቀሪቡ

 

መቐለ 24 መጋቢት 2012 ዓ/ም( ትግራይ ቲቪ)


ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ኣመልኪቱ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ዞባን ወረዳን ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝርዝር መብርህን ናይ ስራሕ መምርሒን ዝሃቡ  ኣባል ፈፃሚት ስራሕን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓትን ኣይተ  ኣለም ገብረዋህድ መላእ ኣመራርሓን ኣባልን ህወሓት፣ ታሪኽ ዘሰከሞ ሓላፍነት ክፍፅም፣ ቅድመ ግምባር ተሰሊፉ ድማ ህዝቡን ዓዱን ከድሕን ፃውዒት ኣቕሪቦም፡፡

ህዝቢ ትግራይ ክቡር ዋጋ ከፊሉ ብዘረጋገፆ ዓወትን ረብሓን፣ ደቁ ኣብ ዘምሃረሉ፣ ኣብ ዝፈለጠሉን ዓበይቲ ትካላትን ዓቕምታትን ኣብ ዝሃነፀሉ እዋን ኮይኑ በዚ ሕማም ክጥቃዕ የብሉን፡፡ እዚኣ ንምፍፃም ድማ ህዝባዊ ውግንናን እምነትን ትሓትት ዝበሉ ኣይተ ኣለም መላእ ኣመራርሓን ኣባልን ህወሓት መደባት ብተርታ ሰሪዑ ክፍፅም፣ ብቐዳምነት ድማ እዚ ሕማም ኣብ ምክልኻል ትኹረት ሂቡ ክሰርሕን ኣለዎ ኢሎም፡፡

ምእንተ እዚ ክኸውን ባህሪ እዚ ሕማም ምርዳእ፣ ዘለውና ዓቕምታት ብዝግባእ ምትንታንን ምጥቃምን፣ ነዚ ሕማም ንምክልኻል ኣብ ዓለም ዝተርኣዩ ተመኩሮታት ምቕማም ኣገዳሲ እዩ ዝበሉ ኣይተ  ኣለም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግና ህዝብና ኣብ መዋእሉ ከም ሕማም ኣንቅፂ ዘኣመሳሰሉ ሕማማት ኣብ ዘጋጠሞ እዋን ንምክልኻል ዝተጠቐመሎም ተመኩሮታት ኣማዕቢልካ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ኢሎም፡፡

እቲ ሕማም ኣብ ዓለም ምስተኸሰተ ነቲ ሕማም ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣብ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ከም ቻይናን ደቡብ ኮርያን ዝበላ ሃገራት ዓለም ዘዘራረበ ኣዝዩ ዝነኣድ ናይ ምክልኻል ስራሕ ከምዝፈፀማ ዘብርሁ  ኣይተ  ኣለም፣ ኣብተን ሃገራት ናይ ዝተፈፀመ ዓወት ቀንዲ ምሽጥር ከዓ ኣመራርሓ እተን ሃገራት ብዝለዓለ ህዝባውነትን ዲስፒሊንን ህዝቦም ምንቅስቓስ ስለዝኸኣሉ ጥራሕ እዩ ኢሎም፡፡

እቲ ኣመራርሓ እንተወሲኑ፣ ብድስፕሊን እንተመሪሑ ነቲ ሕማም ብገንኡ ምክልኻል፣ እንተኣትዩ ድማ ገዚፍ ኪሳራ እንተየብፀሐ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል እዩ፡፡ ኣብዚኣ ድማ እታ ሓፂናዊ ድስፒሊን ኣመራርሓ፣ ኣባልን ህዝብናን ወሳኒት ምዃና ተረዲእና ውፈር ተበገስ ኢልና ናብ ተግባር ንእቶ ዝበሉ ኣይተ   ኣለም ገ/ዋህድ ፣ ምእንተ ተዓዋታይነት እዚ መደብ ኩሉ ሰራዊት ልምዓትን መኸተን ገፁ ናብ ምክልኻል እዚ ሕማም የዙር ኢሎም፡፡

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝጀመርናዮ ከቢድን ዝተሓላለኸን ኲናት ሕዚ ናብ ዝለዓለ መዳዩ ዘሰጋግር ከቢድ ሽግር እዩ ዝፍጠር ዘሎ፡፡ ስልዝኾነ እውን እዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል ዘይንቅሳቀስ ሓይሊ ክህልወና የብሉን፡፡ ኣባልና ሓደ ንሓሙሽተ ሰብ ሒዙ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ይግበር፡፡ ኣብዛ ዓውደ ኲናት ድቃስ መን ተፃወረ ብዝብል መንፈስ ነዚ ስግኣት ዝቅንጥጥን ብኡንብኡ ድማ ዘወገድንን መሪሕነት ነዕርፍ ዝበሉ ኣይተ  ኣለም መላእ ህዝብና ድማ እቲ ዝተለመደ ተዋፋይነቱ ኣጠናኺሩ ክቕፅልን ኣብዛ ዓውደ ግምባር ታሪኽ ሰሪሑ ክወፅእን ፃውዒት ኣቕሪቦም፡፡

እዚ ሰራዊት ልምዓትን መኸተን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝተወደበ እዩ፡፡ ካብ ባህሪ እዚ ሕማም ተበጊስካ ቀንዲ ናይ ውግእ ቦታ ኣብ ኔትወርክን ቤተሰብን ይኸውን፡፡ እዘን ውደበታት እዚአን መከላኸሊ ዕጥቂ ብበዝሒ ክውንና ምግባር ቁልፊ እዩ፡፡ እቲ በብደረጅኡ ዘሎ ኣመራርሓን ውዳበታትን ድማ ነዚአን ምምራሕን ምትሕብባርን ይኸውን፡ ስለዝኾነ እውን ንህልውና እተን ኔትወርክታት ምፍታሽ፣ ነተን ዘለዋ ኔትወርክታት ምጥንኻር፣ ንዝፈረሳ ምትዕርራይን ዘይነበራ ድማ ምፍጣርን ክሓተና እዩ፡፡ ነዚ ስዒቡ ቁመና እቲ ኣወዳድባ ካብ ክልል ክሳብ ቤተሰብ ዝበፅሕ ፕራሚዳዊ ቅርፂ ዘለዎ ጠንከራ ስርዓት ረኽብን ክትትልን ክንፈጥር ኢና፡፡ ካብዚ ወፃኢ እንተኸይድና ዓቕሚ ኣመራርሓናን ህዝብናን ነንበይኑ እናኸደ ኣደዳ እቲ ለበዳ ክንከውን ኢና፡፡ ስለዝኾነ እውን ኣብዚ መዳይ ዝፍጠር ዝኾነ ዝሕታለን ድኽመትን ብመንፅር ኣብ ህዝብና ክፍጠር ዝኽእል ጥፍኣት ክምዘን ኣለዎ ዝበሉ  ኣይተ  ኣለም ስለዝኾነ እውን ካብዚ እዋን ጀሚሩ መላእ ኣመራርሓን ኣባልን ነዚ ሕማም በሪ ክትከፍት እትኽእል ዝኾነት ሸለልትነት እንተይርአየ በታ ዝተነፀረት ኣወዳድባ መሰረት ተግባራቱ ብዝለዓለ ተዋፋይነት ክፍፅም ኣተሓሳሲቦም፡፡

ፍልፍል፡-Tplf Offical