“ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ናይ ምግላልን ምንፃልን ዕላማ ብቅሉዕ ዘርኣየ ኩነት!” ቤት ፅሕፈት ህወሓት

 

መቐለ 03 መጋቢት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ )


"ከም ዝፍለጥ እዚ ስልጣን ሕዙ ዘሎ ሓይሊ ካብታ በትረ ስልጣን ዝጨበጠላ ዕለትን መዓልትን ጀሚሩ፣ ሰናይ ምስልን ክብሪን ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ናይ ምጉዳፍ፣ ኣብዛ ሃገር ናይዘለው ኩሎም ሕመቓት መበገሲ ከምዝኾነ ተጌሩ ንክስኣል፣ ካብ ካለኦት ህዝቢታት ንኽንፀልን፣ ብድምር ከም ህዝቢ ክስኮንን ርእሱ ከድንን የኽእሉ እዮም ዝተባህሉ ኩሉም ዓይነት ሽርሕታትን ተፃበኦታትን ክስርሑ ፀንሖም እዮም። ይስርሑ እውን ኣለው፡፣

 

ይኹን'ምበር ህዝቢ ትግራይ ነዚ ኣብ ልዕልኡ ዝተወለዐ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ብዝግባእ ብምርዳእ፣ ውሽጣዊ ዓቕሚታቱን ውዳበታቱን ብምሕያል፣ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ዙርያ መርሕ ውድቡ ዓሲሉ ብዘካየዶ ቐፃሊ ቃልሲ ተወጢኖም ዝነበሩ ናይ ጥፍኣት ፕሮክትታት ክመኽኑ ጌሩ ጉዕዝኡ ቀፂሉ እዩ።

 

ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ፊት ንፊት ገጥምካ ኣላሽ ምባል ከምዘይከኣል ዝተረድኡ እዞም ሓይሊታት፣ በቢግዝኡ ዝለዋወጡ ሓደስቲ ስልትታት ቀሪፆም ክንቀሳቐሱ ፀንሖም እዮም፤ ሕዚ እውን ይንቀሳቀሱ ከምዘለው ይፍለጥ። ካብቶም ሓደስቲ ዝተቐረፁ ስልትታት ድማ ገዚፍ መዋእለ ንዋይ ብምምዳብን ተለኣኣኽቲ ብምምልማልን ኣብ ሓድነት ህዝብናን ውድብናን ነቓዕ ንምፍጣር 24 ሰዓት ይሰርሑ ኣለው። እንተኾነ ህዝብና ንነብሲ ወከፍ ውጥናት እዞም ሓይሊታት ብምቅላዕን ብምምካትን ኣብቲ ቀንዲ ውራዩ ይነጥፍ ኣሎ።

 

ኩሉ ከም ዝዝክሮ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ፌዴራልን ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ዝነበሩ ማእኸሎትን ላልለዎትን ኣመራርሓ ተጋሩን ኣባላት ህወሓትን ብምዃኖም ጥራሕ ሕገ ወጥ ብዝኾነ ኣገባብ ካብ ስርሖም ክእለዩ ተጌሮም እዮም።ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ካብ ናይ ፌዴራል ሕጋዊ ውክልነኦም ይእለዩ ኣለዉ።

 

እዚ ናይ ሎምዓንቲ ናይ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ዝተገብረ ሽሞት እውን መርኣያ እዚ ልዕል ክብል ዝተገለፀ እዩ። ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኣብ ቤት ምኽሪ ሚነስትራት ተወካሊ ንኸይህልዎም ብቅሉዕ ተጌሩ ኣሎ። እዚ ድማ ብዝኾነ መለክዒ ተቐባልነት ዘየብሉን ሕገ ወጥን ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ።

 

ሐዚ እውን በዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ዝግበር ዘሎ ናይ ምግላልን ካልኦት ሽርሒታትን ንህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ንዝበለፀ ቓልሲ ክዳለው፣ ውሽጣዊ ዓቕሚታቶም ክሰጥሙን ዝያዳ ከሐይሉን፣ ዝያዳ ክሕሩኑን ብዝለዓለ ወነ ክቃለሱ ዝገብር ምዃኑ ፈታውን ፀላእን ክፈልጦ ይግባእ፡፡"

 

ፍልፍል ፡-Tplf Offical