ብዛዕባ እንታይነት መተሓላለፍን መከላኸልን መንገድታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ እንታይ ይፈልጡ?

ብዛዕባ እንታይነት መተሓላለፍን መከላኸልን መንገድታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ እንታይ ይፈልጡ?

፠ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሃገረ ቻይና ጀሚሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ኣፍሪካ እውን ሓዊሱ እናተስፋሕፈሐ ይርከብ፡፡በዙይ መሰረት ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ኮሮና ቫይረስ ዓለም ለኸ ስግኣት ጥዕና ኢሉ ኣውጁ ኣሎ፡፡

፠ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ እውን ዓብዩ ስግኣትን ፀገም ጥዕናን ኮይኑ ኣሎ፡፡

፠ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብዓይኒ ብዘይረአዩ ደቀቕቲ ታህዋስያን ዓሌት ቫይረስ ዝመፅእ እዩ፡፡

፠ኣካላት ስርዓት ምትንፋስ ዘጥቅዕ ሕማም እውን እዩ፡፡

 

2.ምልክታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ

•ሰዓል

•ረስኒ

•ከቢድ ፀገም ምትንፋስን/ትንፋስ ሙቁርራፅን\ ቀንዲ ምልክታት እቲ ሕማም እዮም፡፡

 ፠ስለዚ እዚ ሕማም ካብ ዘለወን ሃገራት ዝመፁን ምስቶም ዝመፁ ሰባት ንኽክእ ወይ ርክብ ዘለዎም ሰባት ምልክት እቲ ሕማም እንተተርእይዎም ሽዑ ንሽዑ ኣብ ቀረቦኦም ናብ ዝርከብ ትካል ጥዕና ክኸዱ ይግባእ፡፡

3.መተሓላለፊ መንገድታት

-በቲ ቫይረስ ዝተጠቐዐ ሰብ እንትስዕልን እንተህንጥስን ምስ ዝወፀእ ነጠብጣብ ወይ ፈሳሲ ንኽክእ እንትህሉ እቲ ቫይረስ ብኣፍንጫ፣ኣፍንን ዓይንን ኣቢሉ ናብ ጥዑይ ሰብ ይመሓላለፍ፡፡

-እዚ ሕማም ኣብ ዝተርኣየሉ ከባቢ ምስ ዘለዉ እንስሳ ብምንኽኻእን

-ናይቶም እንስሳ ውፅኢት ስጋን ፀባን ከይበሰለ ብምምጋብን ኣቢሉ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ይመሓላለፍ፡፡

 

4.መከላኸሊ ሜላታት ኮሮና ቫይረስ

4.1-ኣብ እንስዕለሉን እንህንጥሰን እዋን ኣፍንጫ ብመንዲል ወይ ብውሽጢ ኩርናዕ ኢድ ምሽፋን

4.2-ዓይኒ ፣ ኣፍንጫን ኣፍን ብዘይተሓፀበ ኢድ ዘይምንካእ

4.3-ኩሉ ግዘ ኣብ ወሰንቲ እዋናት ብዝግባእ ኢድ ምሕፃብ ማለ

• ድሕሪ ሽቃቅ ምጥቃም

•ድሕሪ ምስዓልን ምህንጣስን

•ቅድሚ ምድላው ምግብን ምምግብን

•ቅድሚ ምጥባው ህፃውንቲ

•ድሕሪ ኾነ ይኹን ደረቕ ጓሓፍን ፈሳሲ ርስሓትን ምውጋድና /ምእላይና

•ድሕሪ ምስዓልናን ምህንጣስናን

•ድሕሪ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝተትሓዘ ሰብ ምንክብኻብ ብሳሙናን ወይ ካብ ካልኦት ንመሕፀቢ ኢድ ዝተዳውን ፅሩይ ማይንን ብዝግባእ ኢድ ምሕፃብ

4.4-ዝተጠቀምናሉ ሶፍት ሽዑ ንሽዑ ብጥንቃቀ ናብ መኸደን ዘለዎ መኣከቢ ጓሓፍ ምውጋድ/ምእታው

4.5-ምልክት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ናብ ካልእ ቦታ ዘይምጉዕዓዝ

4.6-ክንን ምስ ዘይግበረሎም ናይ ገዛ ይኹን በረኻ እንስሳ ዘይምንኽኻእን

4.7-ውፅኢት ስጋን ፀባን ብዝግባእ ኣብሲልካ ምምጋብን ቀንዲ መከላኸሊ ሜላታት እዮም፡፡

~»ኮሮና ቫይረስ ናብ ሰውነት ሰብ ምስኣተወ ክሳብ 14 መዓልታት ምልክት ከየርአየ ክፀንሕ ስለዝኽእል እዚ ሕማም ካብ ዘለወን ሃገራት ዝመፁን ምስቶም ዝመፁ ሰባት ንኽክእ ወይ ርክብ ዘለዎም ሰባትን ክሳብ 14 መዓልታት ጥንቃቀ ክገብሩ ይግባእ፡፡

~»ዓቅሚ ምክልኻል ሕማም ዘዳኽሙ ሕማማት ማለት ከም ሕማም ሽኮር፣ሕማም ልቢ፣ኤች ኣይቪ ኤድስ፣ካንሰር ዘለዎም ሰባትን ኣረጋውያን ብዝበለፀ ተጠቃዕቲ ስለዝኾኑ ዝለዓለ ጥንቃቀ የድሊ፡፡

 

5.ካብ ሕብረተሰብ ትፅቢት ዝግበር

፠ኩሎም ሜላታት መከላኸሊ ተግባራዊ ብምግባር ዓርሱ ካብ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክከላኸል

፠እዚ ሕማም ካብ ዘለወን ሃገራት ዝመፁን ምስቶም ዝመፁ ሰባት ንኽክእ ወይ ርክብ ዘለዎም ሰባትን ምልክት ሕማም እንተተራእይዎም ሽዑ ንሽዑ ኣብ ቀረቦኦም ናብ ዝርከብ ትካል ጥዕና ክኸዱ ይግባእ፡፡

፠ብስልክን ብኢሜልን ኾነ ይኹን ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ሓበሬታ ክሓትትን ክህብን ይግባእ፡፡

 

ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ንምሃብን ንምርካብን ብነፃ ስልኪ ቁፅሩ 8335 ደዊሉ ሙሉእ ሓበሬታ ክክብ ይኽእል፡፡

ከምኡ ‘ውን ብኢሜል ኣድራሻ

ephieoc@gmail.com ምፅሓፍ ይካኣል፡፡