ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ

መቐለ 14 ለካቲት 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

ኣብ ፅባሕ፣ ድሙቕ ፅንብል፣ ርእሰ ኩሉ ኣውደኣመትና፣ ንመርሽ ናብ ልምዓትና

ህዝቢ ትግራይ "ብዝኾነ ሓይሊ ኣይምብርከኽን!! እምቢ ንመግዛእቲ!!" ኢሉ መቑሕ ብሄራዊ ዕብለላን፣ ምሒር ምዝመዛን፣ ብቓልሱ በታቲኹ፣ ሓመድ ድበ ከዲኑ፣ ማዕርነታዊ ሓርነት ንምርግጋፅ፣ ሽግ ሓርነት ዝወለዐላ፣ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት፣ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ መላእ ትግራይ፣ ካብ ትግራይ፣ ወፃኢ ድማ፣ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣብ ጓጓ ፀረ-ህዝቢ ሓይሊ ኮይኑ፣ ንሂወቱ፣ ንብረቱ፣ ከይሰሰዐን ድምብርፅ ከይበለን፣ ከምኡ እውን ኣብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዕ ዓለም፣ ብዋናነት ኣብ ዩኤስ ኣሜሪካ፣ ኣብ 33 ስቴትስ፣ ዝነብር ዲያስፖራ ትግራይ፣ ብድማር ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ፣ በዓሉ ብድሙቕ ፅንብል፣ ኣብ ዘብዐለሉ እዋን፣ዘርኣዮ ወነን ሕራነን፣ንፈታዊ ዘደመመ፣ ንፀላኢ ድማ፣ ዝሕዞን ዝጭብጦን ዘስኣነ፣ ግልፂ መልእኽቲ ብምሕላፍ ፣ ሓዱሽ ታሪኽ ፅሒፉ ኣሎ፡፡

ብሓፈሻ ህዝብና ሎሚ ፣ ይኹን ፅባሕ ፣ እንኮ መፍትሒ ፀገሙ ፣ ኣብ ዙርያ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ህዝባዊ መስመርና ዓሲልካ ምቅላስ ጥራሕ ምዃኑ፣ ዓለም ብዓለሙ ደጊሙ ክፈልጥ ገይሩ ኣሎ፡፡ በዚ ኣጋጣሚ ብሄራዊ ክልልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ዝተሰመዖ ሓበን፣ ዝለዓለ ጥራይ እንተይኮነስ፣ ዝሓንፀፆም መደባት፣ ቀትርን ለይትን ብምስራሕ ንምዕዋት፣ ተወሳኺ ስንቂ ክሰንቕ ከም ዝገበሮ ክፍልጥ ይፎቲ፡፡
ኣብዛ ርእሲ ኩሉ ኣውደኣመት ህዝቢ ትግራይ ዝኾት 11 ለካቲት ፣ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ባህትኡ ገሊፁ፤ ብህወሓት ዝምራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኽተሎ ፣ ልምዓታውን -ዲሞክራስያውን ህዝባዊ መስመርና ፣ብሓፈሻ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ናይ ብርሃን ዓመታት፣ ኣብ ሃገርና ዝተመዝገቡ ኩለመዳያዊ ዓወታት፣ ብፍላይ ተምሳሌት፣ ቃልስና፣ ኩለ መዳይ ምዕባለናን መራሒ ህዝባዊ መስመርን፣ ዝኾነ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ፣ ወሃቢ ቃል ኣፍሪካ ኮይኑ፣ዝተፃወቶ ተራ ክንደየናይ ገዚፍን ዕዙዝን ከም ዝነበረ፣ ኣብ መበል 45 ዓመት ልደት 11 ለካቲት ዝተረኸባ፣ ኣብ ኣፍሪካ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎን፣ ንደቡብ ኣፍሪካ ዝመርሕ ዘሎ ፓርቲ፣ ኤ.ኤን.ሲ (African National congress)፣ ወኪል ዝኾና ምስክርነተን ሂበን እየን፡፡

ኣብ ዝሓለፈ 45 ዓመታት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ዝሃበና ህዝብን መንግስትን ሱዳን ዝወከሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ገዳሪፍን ከሰላን እውን፣ ኣብዚ በዓል ንህዝቦምን መንግስቶምን ወኪሎም ምስታፎም ጥራሕ እንተይኮነስ ፣ኣብ ቀፃሊ እውን፣ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ኣብ ኩለ-መደያዊ ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ ንጥፈታት ከም ወትሮ ቐላፅምና ጠሚርና ንምስራሕ ቅሩባት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣለው፡፡

እዚ ድማ ታሪካዊ ዝምድናና ዳግም ምህዳሱ ዘበሰረ እዩ። እዙይ ውፅኢት 11 ለካቲት ዝኾነ ፍፃመ ንትግራይና ተደሚሩ ዓወት እዩ፡፡ ኣብዚ ድሙቅ በዓልና ንፌደራሊስት ሓይልታት ሓዊስካ ወከልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮዽያ ተሳቲፎም እዮም።

ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዓለም ፍሉጣት ሰብ ሞያ ቁጠባ ካብ ዝኾኑን ደገፍቲ ልምዓታዊ ዲሞክራስያውን መስመርና ዝኾኑ፣ ናይ ቀደም ባንኪ ዓለም ላዕለዋይ በዓል ስልጣንን ሎሚ መምህር ኮሎምቢ ዩኒቨርስቲ ፕሮፎሰር ኣኽባር ኖማን፣ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ሊቃውንቲ፣ ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን በዓልና11 ለካቲት ምስታፎም ህዝዊ መስመርና ሎሚ እውን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ብጭቡጥ ዘርኢ እዩ፡፡

ዕውቱን ድሙቕን በዓልና ኣብ ክልልናን ሃገርናን ዘለዋ ሚድያታት ውልቀ ጥራሕ እንተይኮናስ፣ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦን ተቐባልነትን ዘለዎም ከም በዓል ግልጋሎት ዜና ቻይና- ዥንዋሃ፣ሱዳን፣ትሪቡን፣ቢቢሲ፣ወዘተ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ዓለም ለኻዊ ሚድያታት ግቡእ ሽፋን ምሃበን፣ እቶም በቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ፣ ዝዝውሩ ኩሎም ሚድያታት ውሽጢ ዓዲ፣ ኣብ ኣደባባይ ተዋሪዶም ክሳራ ክሽከሙ ገይርዎም እዩ፡፡ እዙይ ንህዝብን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፣ ካሊእ ዓወት እዩ፡፡

ብሓፂሩ እዛ ክብርትን፣ ርእሰ ኩሉ ኣውደኣመትና ዝኾነት፣ መበል 45 ዓመት ልደት 11 ለካቲት፣ ንህዝቢ ትግራይን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፣ ክልተ ዓበይቲ ሕድርታት ኣሸኪማ ሓሊፋ ኣላ፡፡ ንሳቶም እውን ብሓደ ገፅ ነቲ ካብ ደገን ወፃእን ዝተኣኻኸቡ ፀረ-ሰላምን ፀረ-ህዝቢ ሓይልታትን፣ ምስ ባንዳታትን ዕሱባትን ግንባር ፈጢሮም፣ ኣብ ህልውናን ድሕንነትን ትግራይናን ህዝብናን፣ ዝኣለምዎምን፣ ንቕድሚት ዝፍሕስዎምን ዝተፈላለዩ፣ ውዲታትን መናውራታትን፣ ከም ወትሮ ብምምካት፣ ህዝብና ንዝኾነ ይኹን ምድራዊ ሓይሊ ዘይምብርከኽን ፣ መንነቱ ኣኽቢሩ ንዘለኣለም ዝነብር ምዃኑ ተግባራዊ ምላሽ ብምሃብ ምርግጋፅ ቀንዲ ተግባርና እዩ፡፡

በቲ ካሊእ ገፅ፣ ብገዛእቲ ደርብታት፣ ንዘበናት ኣብ እንግድዓ፣ ህዝብና ተዳዕኒኑ ክዕንድር ዝተገበረ፣ ሎሚ እውን ብሓይልታት ትምክሕቲ፣ ዕድሚኡ ዝናዋሕ ዘሎ ደመኛ ፀላኢና ዝኾነ ድኽነት፣ ካብ ሱሩ ምሒውና፣ ከም ደርጊ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ክንቐብሮ ይግባእ፡፡

ብጊዜ የለን መንፈስ እንተሰሪሕና ድማ ድኽነት ምቕባር ይከኣል እዩ፡፡ ፃዕራምን ደላዪ ኩሉ መዳያዊ ምዕባለን ሰላምን ዝኾነ፣ ህዝቢ ትግራይ፣ ኣብ ዙርያ ልምዓታውን ዲሞክራስያውን ህዝባዊ መስመርና ዓሲሉ፣ ኣብ 1988 ዓ/ም ዝነበረ ስሳ ሚኢታዊ (60%) መጠን ድኽነት ኣብ 2008 ዓ/ም ናብ ዕስራን ትሽዓተን ሚኢታዊ (29%) ክወርድ ገይርዎ እዩ፡፡

ህዝብና ንባዕሉ ሓመድ መሲሉ፣ኣኻውሕ ፈንፂሑ፣ሓመድን ማይን ዓቂቡ፣ጥራሕ ዝባኑ ወፂኡ ዝነበረ መሬትና፣ ሓምለዋይ ኣልቢሱ፣ ናብ ረብሕኡ ስለ ዝለወጦ፣ብኣቆፃፅራ ጎርጎሮሳውያን /ፈረንጂ/ 2017፣ ምስ ኣርባዕቲኡ ኩርናዕ ዓለም ዝርከባ 196 ሃገራት ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ተወዳዲሩ 1ይ ብምውፃእ ተሸላማይ ወርቂ መዳልያ ኮይኑ እዩ፡፡ ብምዃኑ ህዝብና እዚ ዓቂቡ መደባት 2012 ዕቀባ ሓመድን ማይን ከዐውት ይግባእ፡፡

ኣብ መወዳእታ ካብ የማነ-ፀጋም ዝመፅእ ተፃብኦታትን ሽርሕታትን ምምካት፣ ብድማር ኩሎም ፀረ-ህዝቢ ሓይልታት ዝፀራረጉ ኣብ ልዕሊ እቲ ደመኛ ፀላኢና ድኽነት ሓያል ውቅዒት ብምዕራፍ፣ ሓዱሽ ታሪኽ ብምፅሓፍ፣ ትኽክለኛነት ልምዓታውን ዲሞክራስያውን መስመር ብጭቡጥ ክንርእይ ክንረባረብ ኣለና፡፡ ስለ ዝኾነ ህዝብና ነቶም ቀንዲ ውራይና ዝኾኑ ክልተ ዕማማት ተሓንጊጥካ፣ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዓጢቑሉ ዘሎ ሓዱሽ ኣወዳድባ ክዕወት እጃምካ እናወፈኻ፣ ብኣንፃሩ ነዙይ ንምሕንኳል ብሽም ከባብያውነት ተጎልቢቡ ዝመፅእ በታናይ ምንቅስቓስ ብቓልስኻ ጥራሕ፣ ዝባኑ ክተርፍ እናገበርካ ፣ ንዘይተርፍ ዓወት ከም እትረባረብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይጠራጠርን፡፡

ቀፃላይ ጉዕዞና እውን "ኣብ ፅባሕ፣ ድሙቕ ፅንብል ርእሲ ኩሉ ኣውደኣመትና፣ ንመርሽ ናብ ልምዓትና" ዝብል ጭርሖ ጨቢጥካ ድርብ ድርብርብ ዓወታት ከምእተመዝግብ ድማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይተኣማመን፡፡

ፍልፍል፡ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ