ስሙይ መራሒ መለስ ዜናዊ ንባዕሉ ዝገለፀሉ ኣገባብ

 

"ቃልሲ ባዕሉ መዘናግዒ እዩ፣ ካብኡ ንላዕሊ ዘዘናግዕ ካብኡ ንላዕሊ ዘሐጉስ ነገር ብዙሕ ክህሉ ኣይኽእልን፡፡ ብዙሕ ኣብ ስራሕ ተጨኒቐ ውዒለስ ምዝንጋዕ ዘድሊ ዓይነት ነገር ኣየጋጠመንን፤ ምኽንያቱ እቲ ምግዳልን ዝበዝሕ ስራሕን ባዕሉ መዘናግዒ ስለዝኾነ፡፡"


"ኣብ ቓልሲ ዝተረዳእኽዎ ቁምነገር ናይ ኣረኣእያ፣ ናይ ኣተሓሳስባ ወሳንነትን ሓያልነትን ምዃኑ እዩ፡፡ ክንድዚ ብረት ነይሩናን እዚ ሒዝና ጀሚርናን ብዙሕ ትርጉም የብሉን፤ ኣተሓሳስባ ሒዝና ኢና ጀሚርና፤ ኣተሓሳስባ እዩ ብረት ኮይኑ፣ ናይ ህዝቢ ደገፍ ኣምፂኡ፣ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ እዩ ናይ መጀመርታን መወዳእታን ዕጥቅና ነይሩ። ኣብ ፅኑዕን ፅሩይን ኣተሓሳስባ ምትኳር እዩ፤ እዚአን ብዙሓት መራሕቲ መንግስቲ ክረኽብወን ዕድል ዘየጋጠሞም ኣነ ብፉሉይ ኣጋጣሚ ዝረኸብክወን ዕድላት ኢለ እየ ዝኣምን።"


"ይጋደል ኣለኹ ክሳብ እታ ታራይ ትበፅሕ፣ እናተጋደልኹ እንተኸይደ ከዓ ኣነ እውን ኣይሞትኩን ንሳቶም እውን ኣይሞቱን ዝብል እምነት ኣለኒ።"


"ብዙሕ ዝፈትዎን ብዙሕ ዝፀልኦ ነገርን ኣሎ፤ ካብ ኩሉ ዝፀልኦ ፅኑዕ መርገፂ ዘይብሉ ለኽባጥ ሰብ እዩ፤ ዋላ ሕማቕ መርገፂ ይኹን ኣሚንሉ ዝሰርሕ ፅቡቕ እዩ፤ እምነት ዘይብሉ ስቕ ኢሉ ምስ ዝነፈሰ ዝነፍስ ንሱ ደስ ኣይብለንን ከም ሰብ፡፡"


"ሓንቲ ግራም ጉልበት ክሳብ ትተርፈኒ /ዘላትኒ/ ንሃገረይ ከገልግል እየ።"
"ካብ ስራሕ መንግስቲ ብጡረታ ኮነ ብኻሊእ መልክዕ ዘወር ምባል ከምዘሎን
ክህልውን ከምዘለዎ ይኣምን እየ፤ ካብ ኢህወዴግ ጡረታ ምውፃእ ዝበሃል ነገር ግን ንዓይ ግልፂ ኣይኮነን፤ ʽካብ ኢህወዴግ ዝፈልየኒ ሞት ጥራሕ እዩʼ ዝብል ቅዋም ኣለኒ፡፡"


"መብዛሕቲኡ ናይ ህይወት ዘመነይ ዘሕለፍኩዎ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ እዩ፤ ኮይኑ እውን ናትና ፖለቲካ ናይ ቓልሲ ፖለቲካ እዩ፤ ኣነ ፖለቲካ ዝሪኦ ከም ሓደ ስሩዕ ስራሕ ወይ ሞያ እንተይኮነ ከም ልኡኽ እዩ፤ ልኡኸይ ምስዛዘምኩ ግልስ ክብል ይደሊ እየ።"


"ንዓይ ፖለቲካ ማለት ጥሜትን ክፍኣትን ምጥፋእ ዝኽእል፣ ግፍዒ ትዕቢትን ልዕልነትን ዘይነገሰሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ፡፡"
"ኣብ ኢህወዴግ ናይ ውልቀ ሰብ መንነት ጎሊሁ ኣይወፅእን፡፡ ንዓይ ዝፈጠረኒ ኢህወዴግ እዩ፡፡ ኢህወዴግ እንተዘይህሉ መለስ ኣይምተፈጠረን፡፡"


ፍልፍል፡-ጋዜጣ ወይን