ፅንዓት ብኣንደበት ጀጋኑ ስውኣት"ስምዑኒ እዚ ድምፂ እዚ ኣዝመራና እዩ፤ ከምቲ ድሕሪ ነጎድጓድ ማይ ኣዝመራ ንሓፍስ ድሕሪ ተኹሲ ድማ ዓወት ኢና ንሓፍስ"
#ተጋዳላይ_ዘውደ ኣባል ባዶ ሸውዓተ ኮይኑ ማይጋባ ኣኼባ እናመርሐ እናሃለወ ህዝቢ ድምፂ ተኹሲ ሰሚዑ ቀልቡ እንትሰሓብ ኣመንጉዪ ካብ ዝተዛረቦ ዝተወሰደ- - -
* * *

 

"ሓደ ተጋዳላይ ተሰዊኡ ʽፀላኢ ወዲኡዎምʼ ኣይትበሉ፡፡ ብመስዋእቲ ተጋዳላይ ውድብ ኣይጠፍእን፤ ምኽንያቱ ሎሚ ኣሽሓት ሓፈስቲ ደም ኣፍሪና ኢና"
#ተጋዳላይ_ኣልኣሚን ቅድሚ ምስውኡ 8 መዓልትታት ወረ ዝተሰውኡ ተጋደልቲ ንዝሰምዑ ህዝቢ ኣፅቢ ወንበርታ ዝተዛረቦ
* * *

"ኣብ ተሓህት ቀዲሙ መስዋእቲ ዝጅምር ዕድለኛ እዩ፡፡ ናብ ቃልሲ ሓንሳብ እንተቖሪፅካ ድማ ሰጋእ መጋእ የለን፤ ዓወት ወይ ሞት ምዃኑ ርዱእ ንግበር"
#ተጋዳላይ_ሃፍቶም_በላይ (ኣብ ቓልሲ ህወሓት ናይ መጀመርታ ስውእ)፣ 30 ለካቲት 1968 ዓ/ም ኣብ ኦፕሬሽን ኣክሱም ንብፆቱ ካብዝተዛረቦ
* * *

"ኩሉ ንምስራሕ ዘይሰኣነካ ጀግና ሰራዊት ህወሓት ነዚ ታሪኻዊ ሓላፍነት ኣብ ተግባር ንምውዓል ብህይወት እናሃለኻ እዚ ዓብዪ ዕድል ከየምልጠካ፤ ብመስዋእትነት ንዝፍለየካ ብፃይካ ንብርቱዕ ቅልፅምካን በሊሕ ሓንጎልካን ሓደራ፣ ሓደራ መትከልና ሓደራ ህወሓት ንገድፈልካ ኣለና፡፡ - - -"
#ተጋዳላይ_ኣብርሃ_ወልደገብርኤል /ማንጁስ/
* * *

"በሉ ብፆት ቻው፣ ደሓን ኩኑ መስዋእቲ ሓያል ስለዝኾነ ንፍለየኩም ኣለና፤ ጠንክሩ፣ ደጊም ጠንክሩ፣ ውልቃዊ ድልየትኩም ኣብ ትሕቲ እቲ ዕላማ ግበሩ ኣብ ትሕቲ ሓፋሽ ተገዝኡ ብፆት፣ ብፆት ሓደራ ከይትጠልሙና ሓደራ ሓደራ ይብለኩም!"
#ተጋዳላይ_ባህታ_ተስፋይ /ወዲ ቐፀላ/
* * *

"...ኣነ ንባዕለይ ኣብ ትግራይ ክርኢ እንተለኹ ናብ ቓልሲ ቅድሚ ምውፀአይ ውድብ ህወሓት ቓልሲ ምጅማሩ ይፈልጥ ነይረ እየ፡፡ እዚ ቓልሲ ንምንታይ ተጀሚሩ ግን ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ወዲ ተባዕታይ ብጨቋኒ ስርዓት ተገዚኡ፣ ተኣሲሩ ይነብር ከምዝነበረን እዞም ገዛእቲ ደርብታት እንተኾኑ ንናይ ባዕሎም ጥቕሚ ምሕላው እምበር ንሕቶታት ኣብዝሓ ሕብረተሰብ ዘይምልስ ምዃኑ እናረኣኹን ብትምህርቲ እውን ስለእንመሃሮ ካብዚ ብምብጋስ እቲ ዕጥቃዊ ቓልሲ ትኽክል እዩ ዝብል መበገሲ እምነት ብምሓዝ እየ ዝተቓለስኩ፡፡"
#ተጋዳሊት_ሙሉ_ገብረእግዝኣብሄር /ቀሺ ገብሩ/ ኣብ ኢድ ፀላኢ ኮይና ኣብ 27 ጥሪ 1982 ዝተዛረበቶ ጅግንነታዊ ዘረባ፤
* * *
"ቓልሲ ዝወፃእኹሉ ቀንዲ ምኽንያት ሰራዊት ደርጊ...ጥንስቲ ሰበይቲ ከብዳ ብካራ ቀዲዱ እቲ ዕሸል ኣውፂኡ እንትድርብዮ ብዓይነይ ሪአ፣ ሽዑ እዚ እናረኣኹ ምንባር ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ... ሞት ንሞቱ ኣብ ቓልሲ ምሟት ክብሪ እዩ ኢለ እየ ናብ ሜዳ ወፂአ..."
* * *
"... ቓልሲ ህወሓት ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል እምነት የብለይን፣ ምኽንያቱ ብጣዕሚ ዝተቖጠዐ ህዝቢ እዩ ዘሎ፣ "ቀይሽብር" እናተብሃለ ዝተረሸኑ ወገናት ኣለዉ፤ ህዝቢ ብነፈርቲ ይጭፍጨፍ ስለዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ኲናት ምሟት ዝመረፀ ህዝቢ እዩ ዘሎ፤ ክሳብ መዓዝ ዝብል ሓደ ሰብ ክሳብ ዝተርፍ እቲ ህዝቢ ክዋጋእ እዩ፡፡"
#ተጋዳላይ_ወልደገሪማ /ኣሞራ/ ኣብ ኢድ ፀላኢ ኮይኑ ብ1982 ዓ/ም ካብ ዝትዛረቦ ዝተወሰደ
ፍልፍል ፡-ወይን