መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

መግለፂ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

ካብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዝተፈጠረ ናይ ሓሳብን መስመርን ኣፈላላይ እናሰፍሐ መፂኡ ሕዚ ኢህወዴግ ብዝሓዞ መስመርን ብዝነበሮ ኣወዳድባን ካብ ስርዓትን ኣሰራርሓን እቲ ግንባር ወፃእ ጠቕሊሉ ክፈርስ ብምግባር ብትሕዝቱኡ ሓዱሽ ፓርቲ ክምስረት ተገይሩ እዩ። ህወሓት ብተደጋጋሚ እዚ ዘይሕጋውን ፀረ ዲሞክራስን ኣካይዳ ክእረም፣ ህልውና ሃገርና ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክራኣዩ ኣብ ዝግበኦም ጉዳያት ክነተኩር ኣብ ውሽጢ ፓርቲ ይኹን ንመላእ ህዝብታት ሃገርና ብተደጋጋሚ እናገለፅና ፀኒሕና ኢና።

ይኹን ‘ምበር እዚ ክቕበል ይኹን ክሰምዕ ቁሩብ ዘይኮነ ኣመራርሓ ግን ብፀረ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ኢህወዴግ ክፈርስን ህዝቢ ዘይመረፆ ሓዱሽ ፓርቲ ስልጣን ሒዙ ክቕፅልን ገይሩ እዩ። ድሕሪ እዚ ከም ውድብ ዝነበረና ብሕታዊ መማረፂ ኣብዚ ጉዳይ ህዝብና ብወከልቱ ኣቢሉ ተማይጡ ክውስን፤ ነዚ ስዒቡ ‘ውን ፈለማይ ህፁፅ ጉባኤና ነቲ መስርሕን ኩነታትን ብዝርዝር ገምጊሙ ክውስን ምግባር ነይሩ። በዚ መሰረት ምስ'ዚ ዝተፈጠረ ሓዱሽ ፓርቲ ከምዘይንሕወስ ምውሳኑ ዝፍለጥ እዩ።

ብፓርቲ ደረጃ ብዝሓዝናዮ መስመር ንፈላለ 'ምበር ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልል መንግስትን ኣብ ሕገ-መንግስትና ዝተቐመጠ መሰልን ስልጣንን ኣኽቢርና ክንከይድ ብዕሊ ገሊፅና ኢና። ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኢትዮዽያ ንኢህወዴግ ብዝሓዞ ዕላማን ፕሮግራምን ክሳብ ቀፃሊ መረፃ ሃገር ክመርሕ ዝሃቦ ሓላፍነት ብጥብቂ ክኽበር ይግባእ። ህዝቢ ንናይ ኢህወዴግ ኣባል ውድባት ዝነበራ እዩ መሪፁ። መንግስቲ ክምስርቱን ይኹን ክመርሑ ሓላፍነት ዝተውሃቦም እዞም ውድባት እዮም። ካብዚ ወፃእ ብኢድ ወነንካ ካሊእ ህዝቢ ዘይመረፆ ፓርቲ ስልጣን ክሕዝ ይኹን ሃገር ክመርሕ ምግባር ስልጣን ህዝቢ ምምንዛዕን ሕገ-መንግስቲ ምርጋፅን እዩ። ነቲ ሓበራዊ ሓላፍነትና ብናይ ውሱን ሓይሊ ድልየት ሕጋውን ዲሞክራስያውን ዘይኮኑ ውሳነታት ክውሰኑን ክትግበሩን የብሎምን።

ኣብዚ እዋን ናይ ህወሓት ኣመራርሓን ኣባላትን ብምኳኖም ጥራሕ ካብ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባ ምምሕዳርን ካብ ሓላፍነት ክላዓሉ ይግበር ኣሎ። እዚ ተግባር ብፍፁም ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን። ብምኳኑ እውን እዚ ኮነ ኢልካ ዝፍፀም ዘሎ ኢደወነናዊ ተግባር ቅድሚ ሐዚ ዝተፈፀመ ይኹን ኣብ ቀረባ እዋን ዝፍፀም ዘሎ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ይግባእ። እንተዘይኮይኑ ነዚ ስዒቡ ዝፍጠር ኩነታት ሓላፍነት ዝወስድ ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ዝፍፅም ዘሎ ኣካል ምኳኑ ግልፂ ክኸውን ይግባእ።

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት
13 ጥሪ 2012 ዓ/ም
መቐለ