“አብ አቀባብላ ሐደሽቲ አመራርሓ ጣብያታት ክልተ ጫፋት አለው፡፡” ዶክተር ደብረፂዮን ገ/ሚካኤል

መቐለ 08 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)

"ኣብ ጣብያታት ዘሎ ጠለብ ህዝብና ንምምላስ ተባሂሉ ምሁራት መናእሰይ ናብ ጣብያታት መዲብና ኣለና። እዚ ምስገበርና ኣብ ገለ ጣብያታት ዝርከቡ ነባራት ኣመሓደርቲ ናይ ጣብያ ማህተም ኣይነርክብን ኢሎም ዝኣበዩ ኣለው። ገለ ገለ ከዓ ማህደራት ዘቃፀሉ እውን ኣለው። ነታ ሓላፍነት ከርክቡ ዘይደልዩ፣ እታ ሓላፍነት ዝተመቸዎቶም ኣብኣ ክነብሩ ዝደልዩ ዓቄቶት። በቃ እታ ሓላፍነት ናይ ባዕሉ ዝመስሎ ኣሎ። ኣብ ገሊኡ ከዓ እቶም መናእሰይ ምሁራት ተመዲቦም ምስ ከዱ ብታሕጓስ፣ ብተሃድሶ ዝተቐበልዎም ኣለው። ንኣኹም ኢና ንፅበ ነይርና፣ እንኳዕ መፃእኹምልና ኢሎም ነቲ ስራሕ ቀልጢፎም ምእንታን ክለምድዎዝሓገዝዎም ኣለው። ከምዚ ዝበለ ነገር የጋጥም ኣሎ። እዚ እናሰዓብና ክነስተኻኽሎ ኢና። እቲ ህዝቢ እውን ይሓግዝ። እቶም ኣብ ጣብያታት ተመዲቦም ዘለው ምሁራት መናእሰይ ደቅና እዮም። ባዕልና ዘምሃርናዮም እዮም። ዓብይ ዕድል እዩ። ኣብ ልምዓት ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዓብይ ለውጢ ከምፅኡ እዮም። እዚኦም ቢሮ የድልዮም እዩ፤ ግን ስለዘይተማልአ ልክዕ ከምቶም ተጋደልቲ ኣብ እግሪ ዳዕሮ ኮፍ ኢሎም ህዝቢ የገልግሉ ኣለው።

ኣብቲ ወረዳታት ከም ብሓዱሽ ንምውዳብ ብምሁራት ዝቐረበ ፅንዓት ህዝቢ ክመያየጠሉ ርኢቶ ክህበሉ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ኣሎ። ንምይይጥ እዩ ቀሪቡ ዘሎ ኢልና ኢና። እዙይ እቶም ምሁራት መዐቀንታት ኣቐሚጦም ዘቕረብዎ ፅንዓት እዩ። ወረዳነት ናይ ምምሕዳር ቅርፂ እዩ። ልምዓት፣ ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ንህዝቢ ዝወሃበሉ ናይ ምምሕዳር ቅርፂ። ስቕ ኢልካ ኣነ ወረዳ ክኸውን ኣለኒ ኣይብሃልን። እዚ እውን ኮይኑ እቲ ፅንዓት ነቲ ህዝብና ዝደልዮም ሕቶታት ብኣግባቡ ክምልስ ስለዝግበኦ ድማ ርኢቶታት ይቕበል ኣሎ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ብዙሓት መሕፈርቲ ተግባራት ንርኢ ኣለና። ወረዳ ክንከውን ኣለና እናተብሃለ ዘይግበር ይግበር ኣሎ።

ኣብ ገለ ገሊኡ ናበተን ጣብያታት ወሪዶም ዘይፈልጡ ኣብ ሕዚ በፂሖም ካብ ኣዲሳባ እውን መፂኦም ናብተን ጣብያታት ወሪዶም ህዝቢ የለዓዕሉ ኣለው። ገለ ገለ ሰባት እውን በቃ ዝገበርካ ግበረና፣ እዛ ጉዳይ ኣባኻ ኢኻ ወዲቓ እናበሉ ዝልምኑ፣ ስዋ ዘስትዩ ሰባት ከምዘለው አረጋጊፅና ኣለና። እዚ ነውሪ እዩ። ክንከታተሎ እውን ኢና። ነዞም ከምዚ ዝገብሩ ስቕ ኢልና ኣይንሪኦምን። ብመሰረቱ እዚ ስራሕ ናይ መንግስቲ እዩ፤ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ስለዚ ኢድና ነልዕል። ኣብ ዘይምልከተካ ኢድካ ምእታው ኣሎ። ንመንግስቲ ንሕደገሉ።

ኣብተን ምድብ ጣብያታት ብዝምልከት ግን ህዝቢ ናብ ዝደለዮ ወረዳ ክኸይድ ድልየቱ ንሓቶ ኢና ዘለና። ድሌቱ ሪኢና፣ ናብታ ዝመረፃ ክንምድቦ ኢና። እዚ ምስ ኮነ ኣብ መወዳእታ እቲ ውሳነ ናብ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክቐርብ እዩ። ኣብዚ እውን ምምይጥ ተኻይድሉ እዩ ውሳነ ክዓርፈሉ"።

ኣቦ መንበር ህወሓትን ም/ር/ምም/ር ትግራይን ዶ/ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ኣብ 5ይ ዘመን መበል 17 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ተረኺቦም ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ንዝተልዓሉ ሕቶታት ካብ ዝሃብዎ መብርሂ ዝተወሰደ

ፍልፍል፡- Tplf offical