“ ኣብ ናይ ክልልና ፀጥታን ብሄራዊ ረብሓን ሓደ ቅዋም ሒዝና ሰሚርና ክንቃለስን ክንስለፍን ከም ዝግባእ ፅኑዕ እምነት ኣለና ።” መግለፂ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና)

መቐለ 5 ጥቅምቲ 2012 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ )

ካብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና) ዝተውሃበ መግለፂ!

ባይቶና ኣብ መንነት፣ ድሕንነት፣ ሃለዋት፣ ረብሓን ሓድነትን ትግራይ ፈፂሙ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱን ኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ንምኽፋል ድልው ዝኾነን ንድሕሪት ዘይብልን ውድብ እዩ። እዙይ ንምርግጋፅ እውን ባይቶና ናይ ማንም ፃውዒት እንተየድልዮ ብዕሊ እናተቓለሰ ፀኒሑን ኣሎን።

ኣብ ትግራይ ምስ ዘለው ሓይሊታት እውን ባይቶና ድሕንነትን ፀጥታናን ትግራይና ንምሕላው ኢድ ንኢድ ተደጋጊፉ ክሰርሕ እዩ። ህወሓት ትማሊ ጥቅምቲ 04/2012 ዓ.ም ኣብ ዝሃቦ ውድባዊ መግለፂ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ምሕላፉ ዝዝከር እዩ፡፡ ካብዚኣቶም ገዛኢ ውድብ ህወሓት " ... ኣብ ትግራይ ምስ ዘለው ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን እውን ብሓባር ንምስራሕ ህወሓት ዝተፈለየ ትኹረት ሂቡ ከምዝሰርሕ ከረጋግፅ ይደሊ ..." ዝብል ፃውዒት ምቕራቡ ባይቶና ኣዝዩ ከምዝንእዶ እናፍለጠ እዙይ ክመፅእ ውድብና ክፅዕርን ብተኸታታሊ ፃውዒት ከቕርብን ፀኒሑ እዩ። ብርግፅ ውድብና መንግስቲ ናብቲ ትኽክለኛ መስመር ኣተወ ኣይኣተወ ባይቶና ንህዝቡ ሒዙ ብዘይዕፀፍ ቃልሱ ኣሰራርሓ መንግስቲ ብትካላዊ ኣካይዳን ብሕግን ጥራይ ክምርሑ ንምግባር ቆሪፁ ዝተልዓለ ውድብ እዩ።

ስለዝኾነ ከምዙይ ዝበለ ፃውዒት ካብ ገዛኢ ውድብ ምልዓሉ ባይቶና ብኣዎንታ እዩ ዝሪኦ። - ኮይኑ ግና ባይቶና እዙ ቅዱስ ፃውዒት እዙይ ብናይማን ትካላዊ ቅርፂ ክሕዝ፣ መንግስትን ውድብን ግልፂ ዶብ ክህልዎም፣ መንግስቲ ክልልና ኣብ ፅምዶ (ሓቀኛ ማዕርነት ዝተሰረተ) ንውድባት ፖለቲካ ትግራይ ናይ ሓባር መመያየጢ መድረኽ ከዳልወሎም፣ ፖለቲካ ትግራይ ዘበናውን ሓቊፍን ንምግባር መንግስቲ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ይኣምን። መንግስቲ ትግራይ ንቓሉ እሙን ኮይኑ ንዚኦም ብቖራፅነት ናብ ተግባር ዝልውጥን ዘሽርፍን መሪሕነት ክኾን ይግባእ።

ባይቶና ከም ውድብ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ዝኾነ ጉዳይ ብፍፁም ቅንዕናን ብሓቀኛ ትግራዋይነትን ንምስራሕ ድልው ምኹዋኑ እናፍለጠ መንግስቲ ትግራይ ቃሉ ክሕሉን ቀልጢፉ ናብ ተግባር ብምእታው ፃውዒቱ ትካላዊ ቅርፂ ንኽሕዝ ብምግባር ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ቀልጢፍና ናይ ሓባር ሓደጋታትና (ናይ ውሽጥን ናይ ደገን) ሰሚርና ናብ ንቃለሰሉ ምዕራፍ ክንሰጋገር ባይቶና ይፅውዕ። - እቶም ህወሓት ኣብ መግለፂኡ ምስ ናይ ትግራይ ውድባት ብሓባር ብፍሉይ ንምስራሕ ድልው ኢየ ዝብሎም ጉዳያት ኣብ ውድባዊ ማዕርነት ዝተደረኹ፣ ብጭቡጥ ብተግባር ዝረአዩ፣ ፍሉጥ ትልሚ ዘለዎም፣ ህዝብና ብዕሊ ብተግባር ዝሪኦምን ኣብ ተሓታትነትን ግልፅነትን ዝተመስረቱን ክኾኑ ኣለዎም። ባይቶና ትግራይ ካብ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓደጋታት ነድሕና ብናይ ኩልና ድምር ውፅኢት እዩ ዝብል ፅኑዕ መርገፂ ኣለዎ።

ስለዝኾነ ቃልን ተግባርን ማዕረ ክስጉም ንፅውዕ። - ቀንዲ ሓደጋታት ህዝቢ ትግራይ እቶም ንፈልጦምን ኣብ ቅድመና ዘለው ናይ ደገ ሓደጋታት ከምዘለው ኮይኖም ናይ ውሽጢ ሱር ዝሰደደ ፀረ-ዲሞክራሲያዊ ባህሪ፣ ዘይትካላዊ ፋሉል ኣሰራርሓ፣ ብሕኸኸኒ ክሓከካ ዝተወደበ ናይ ግዕዝይና መሓውርን ንዘለናዮ ዘበን ፈፂሙ ዘይምጥን ድሑር ቢሮክራሲን ፣ ኢሉ እውን መንግስትን ውድብን ብዘይ ሓንቲ ዶብ ሕውስውስ ኣቢልካ ንወለዶ ትካላት ዘይኮነስ ባዶ ህንፃታት ከሳግር (ከረክብ) ዝሓስብ ካብ ኣፍንጫኡ ኣርሒቑ ንፅባሕ ዘይግደስ ቆራኒ መሓውርን እዮም ምባል ይከኣል። እዚኦም መንቀዝቲ ሓይልናን ናይ ደገ ፀላእትና ተሪርና ከይንምክት ዘማስኑናን ንመጥቃዕቲ ዘቃልዑናን ዘለው ክሳብ ሎሚ ዘይተኣለዩ ኣሰራርሓታት እዮም። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ንዚኦም እውን ከም ቀንዲ ሓደጋ ክሪኦም ባይቶና ይፅውዕ። - ካብዚ ብተወሳኺ ህወሓት ኣብቲ መግለፂኡ ከምዘመላኸቶን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብተደጋጋሚ ከምዝገለፆን መበል 6ይ ዙር ሃገራዊ ምርጫ ናይ ግድን ክካየድ ከምዘለዎን ፤እንተዘይተኻይዱ ድማ ሃገር ናይ ምብትታን ሓደጋ ከጋጥማ ከምዝክእል ብግልፂ ኣቀሚጡ እዩ፡፡ ባይቶና እውን እዚ ሕገ-መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ከይተሸራረፈ ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ ኣብ ጊዜኡ ክፍፀም ኣለዎ ኢሉ ይኣምን፡፡ ይኹን እምበር ውድብ ህወሓት እዚ ሃገራዊ ምርጫ ብክልልና ደረጃ ክካየድ ዝክእለሉ ቅድመ-ምድላዋት እናገበረ ምኳኑ ዘመላክቱ ዋላ ሓንቲ ምንቅስቃሳት እናካየደ ከምዘይኮነ ግልፂ እዩ፡፡ ስለዝኾነ ባይቶና ሃገራዊ መረፃ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ብትሪ ስለዝኣምን እዚ መረፃ ብሃገር ደረጃ ዋላኳ ዘይካየደልዩ ዕዱል ዕፅው ኣይኹን፤ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ህወሓት ኣብ ክልልና መረፃ ዝካየደሉ ዕዱል ግን ብእዋኑ ከመቻቹ ኣለዎ ኢሉ ይኣምን፡፡ ስለዝኾነ ባይቶና ኣብ ክልልና ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ኹለን ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ዙርያ እዚ ጉዳይ ተቀራሪበን ከዘራረባን ተመሳሳሊ ቅዋም ክሕዛን ዘኽእል ድርድር ካብ ብሐዚኡ ክጅምራ አለወን ኢሉ ይኣምን፡፡ ብተወሳኺ ናይ ምረፁኒ ቅስቀሳን ናይ ሚድያ ክትዕን እውን ብቅልጡፍ ዝጅመረሉ ምችው ኩነታት ንክፍጠር ውድብና ክተተሓሳስብ ይፈቱ፡፡ - ብሓፈሻ ባይቶና ልዕሊ ድሕንነትን ሃለዋትን ህዝቡ ዝሪኦ ዋኒን ዋላ ሓንቲ የብሉን። ድሕንነት ህዝብና ዝረጋገፅ ድማ ፖለቲካ ትግራይ ደፈኣይን ዘይምዕሩይን ገይርካ ዘይኮነስ ሓቑዋፊ፣ ዘበናዊ፣ ብሕጊ ዝምራሕ፣ ካብ ምጥፍፋእ ዝረሓቐ ፣ ኣብ ክንዲ ምትፍናን ኣብ ሓልዮትን ምትሕብባርን ዝተደረኸ፣ ሓሳብ መሰረት ዝገበረ ቃልሲ፣ ካብ ቂምን ሕርቅምቅምን ናፃ ዝኾነ ጥዕና ዘለዎ ምዕቡል ፖለቲካ ብምትግባር ፀላእቲ መእተዊት ንኹዋል ክስእኑ ገይርካ ኩልና ሓይሊታት ትግራይ ኣብ ናይ ክልልና ፀጥታን ብሄራዊ ረብሓን ድማ ሓደ ቅዋም ሒዝና ሰሚርና ክንቃለስን ክንስለፍን ከለና እዩ ኢሉ ብፅንዓት ይኣምን። ስለዝኾነ ድማ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ፃውዒት ቀዲምና ብተደጋጋሚ ክንገልፆ ዝፀናሕና ከም ምኳኑ ንመፃኢን ህልውናን ኢሉ እውን ንምዕባለን ሓድነትን ህዝቢ ትግራይ ዋሕስ ምኳኑ ካብ ልቢ ንኣምን፡፡ ንዙይ ድማ ንፁርን ግልፂን ዝኾነን ብጊዜ ዝተወሰነን ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ዕማም ናብ ግብሪ ኣትዩ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ዘይምትእምማንን ምትሕንኹኳልን ናብ ሓበራዊን ፍትሓዊን ሜዳ ክነበርኾ ፃውዒት ንገብር፡፡

ክብርን ሞጎስን ንስውኣትና!

ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ (ባይቶና)

ጥቅምቲ 5, 2012 ዓ.ም መቐለ