Asset Publisher Asset Publisher

Content with tag ዝርዝር ዜና .

5ይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

5ይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መቐለ 16 ጥሪ 2012 ዓ/ም ኣብ 5ይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፈፃፅማ ስራሕ በጀት ዓመት ሕሉፍ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር...

5ይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

5ይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መቐለ 16 ጥሪ 2012 ዓ/ም ኣብ 5ይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፈፃፅማ ስራሕ በጀት ዓመት ሕሉፍ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር...

5ይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

5ይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መቐለ 16 ጥሪ 2012 ዓ/ም ኣብ 5ይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፈፃፅማ ስራሕ በጀት ዓመት ሕሉፍ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶ/ር...

ህንፀት ዘበናዊ ማእኸል መሰልጠኒ ኣሽከርከርቲ ከተማ መቐለ ንምዝዛም 100 ሚልዮን ብር ከም ዝተመደበ ተገሊፁ፡፡

መቐለ 19 ሐምለ 2011 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ) ዘበናዊ ማእኸል መሰልጠኒ ኣሽከርከርቲ ብዘይምህላው ኣብ ሓደጋ ትራፊክን ማሕበራዊ ቑልውላውን ዓብዪ ፅልዋ ይፍጠር ከም ዘሎ ዘዘራርብናዮም ሰብ ሞያ እቲ ዓውዲ ገሊፆም፡፡ ቅድሚ 6 ዓመት ብልዕሊ 60 ሚልየን ብር ወፃኢ ህንፀቱ ዝተጀመረን ነቲ ፀገም ክፈትሕ ትፅቢት...

ጉንበት 20 ጎረባብቲ ህዝብታት ትግራይን አምሓራን ብሓባር ኣኽቢሮም፡፡

መቐለ ግንቦት 26/2011 ዓ/ም (ትግራይ ቲቪ)   መበል 28 ዓመት በዓል ዓወት ጉንበት 20 ኣብ ወረዳ እንዳመኾኒ ህዝቢ ጣብያ ነቕሰገን ካብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ዋግህምራ ነበርቲ ወረዳ ፃግብችን ኣብ ከተማ ነቕሰገ ተረኺቦም ነቲ በዓል ኣኽቢሮሞ፡፡ ኣማኻሪ ርክብ ህዝቢ ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ...