1. መእተዊ

ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ንሕገ መንግስቲ፣ኣዋጅ ፕረስን ብሮድካስትን ሃገርና ብተወሳኺ  እውን ኣብዚ ዘፈር እዚ መሰረታዊ ንዝኾኑ ሃገራዊ ፣ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን መተግበሪ ሰነድ  መትከላት ፕረስ ዝተቐበለ ብመጣየሺ ኣዋጅ ቑፅሪ 142/2000  ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተጣየሸ ትካል ማእኸል ሓበሬታ እዩ፡፡ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ብኣዋጅ ካብ ዝጣየሽ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብን  ዘበናዊ መሳርሕታት ቴክኖሎጅን ወኒኑ   ፍልፍል ጥሉል ሓበሬታ ክልልናን  ሃገርናን፣ ልዕልነት ሕጊ ክኽበር፣ ልምዓት ብዘላቕነት ክረጋገፅ ሰላምን ዲሞክራስን ጎልቢቱ ልምዓትን ምዕባለን ብቐፃልነት ክረጋገፅን ካብቲ ዝርከብ ለውጢ ህዝቢ ብቐጥታ ተጠቃማይ ክኸውን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ልሳን ሓፋሽ ኮይኑ እናገልገለ ይርከብ ፡፡ ብዝተውሃቦ ተግባርን ሓላፍነትን መሰረት ተኣማኒ፣ ሚዛናዊን ግልፅን  ሓበሬታ ዝህቡ ፣ዘምህሩን ዘሀድሱን ትሕዝቶታት ናበ ተመልከቲ ብምፍናው ሕገ መንግስቲ ሃገርና ኣብ ዝደንገጎም  ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ ን ቁጠባውን ዛዕባታት እዛ ሃገር ሓበራዊ ኣጀንዳ ክኾኑን ሓበራዊ  ኣረዳድኣ ክህሉን ብምግባር ዘይትካእ ግደ እናፈፀመ  ዝመፀን ዝፍፅም ዘሎን ትካል እዩ፡፡

2. ድሕረ ባይታ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ

ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ቢሮ ሓበሬታ ክልል ትግራይ ኮይኑ ብምፅናሕ ካብ ሓምለ 2001 ዓ/ም ብኣዋጅ ቁፅሪ 142/2000 ተጣይሹ ስሩዕ ስራሕ ጀሚሩ እዩ፡፡ ካብ ለካቲት 2001 ዓ/ም ካብ ቴሌቪዥን ኢትዮጰያ ፈነወ ሓደ ሰዓት ብምክራይ ካብ ምሸት ሰዓት 1፡00 ክሳብ ሰዓት 2፡00 መምሀርትን መዘናግዕቲን ፕሮግራማት ብምድላው ንመንግስትን ህዝብን ድልድል ኮይኑ ብምግልጋል ትልምታትን ኣፈፃፅማን መደባት መንግስቲን ህዝቢን ክፈልጦም ብወገን ህዝቢ እውን ዝህቦም ረኢቶታትን ሓሳባት ናብ መንግስቲ ክበፅሑ እናገበረ ፀኒሑ እዩ፡፡ኣብቲ ትካል ዝነበረ ሕፅረት ዘመናዊ መሳርሒ ቴሌቪዥን ንምፍታሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ደረጅኦም ዝሓለዉ ዘመናዊ መሳርሕታት ስትድዮ ብምዕዳግ ደረጃ ብደረጃ እናተማለአ መፂኡ እዩ፡፡ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ፈነወ ኣየር ሰዓት ብምስፋሕ ስርሑ እንትጅምር  ቴሌቪዥን ትግራይ "TigraI- tv" ዝብል ስያሜ ብምሓዝ ፈነውኡ ብቋንቋ ትግርኛ፣  ኣምሓርኛ፣ሳሆን ኩናምኛን  ክኸውን ሓዱሽ መሓውር ብምቅራፅ መዓልታዊ ፈነውኡ 12 ሰዓት ክኸውንን ዓቅሚ ኣወዳድብኡ እናዓበየ እንትመፅእ ግልጋሎት ፈነወ 24 ሰዓት ክህልዎ ተሓሳቢ  ብምግባር ካብ 2008ዓ/ም ኣብ መቐለ ናይ ባዕሉ ስትድዮ ብምጅማር "ሓበሬታና ንሕብረተሰባዊ ለውጢ… Informing for Societal Change" ዝብል መሪሕ ጭርሖ ብምሓዝ ንህዝቢ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ፣ምዝንጋዕን ምምሃርን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዘሳልጥ ዘሎ ትካል እዩ፡፡  ኣብዚ ሐዚ እዋን ፈነወ 24 ሰዓት ጀሚሩ ይርከብ ፡፡

3.ዕላማ ኤመሓት

  • ፅርየቱ ዝሓለወ፣ ስሉጥ፣ ትክክለኛን እዋናዉን ሓበሬታ ክረክብ ምግባር፤ ኣብ ዝግበሩ ማሕበረ ቁጠባዉን ፖለቲካዉን ምንቅስቃሳት ሰፊሕ ዋሕዚ ሓበሬታ ክህሉን ሓበራዊ ኣረዳድኣ ክፍጠርን ምግባር።
  • ክልላውን ሃገራውን ምርድዳእ ብምፍጣር ክልላውን ሃገራውን መንነት፣ ብዙሕነት፣ ምክእኣልን ዲሞክራስያዊ ሓድነትን ንምሕላውን ንምጥንኻር ንዝግበር ፃዕሪ ምሕጋዝ
  • ህዝቢ ትግራይ ሓሳቡ ብናፃ ናይ ምግላፅ ሕገ-መንግስታዊ መሰሉ ኣብ ተግባር ንክዉዕል
  • ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ሕብረተሰብና ክጉልብት ምትብባዕ።
  • ኣብ ትግራይ ሰናይ ምምሕዳር ንክዓስል ሰፊሕ ኣስተምህሮ ምክያድን ንሰናይ ምምሕዳር ዝፃብኡ ተግባራትን ሓሳባትን ምቅላዕን።

4.ኣብ እዋን ምጥያሽ ዝነበረ ሓይሊ ሰብ፣ ቴክኖሎጅን

ቴሌቨዠን ትግራይ ካብ 1984 ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ ቴሌቨዥን ኢትዮጰያ ናይ ሓደ ሰዓት ግዜ ኣየር ተዋሂብዎ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍነው ምንባሩ ይፍለጥ፣ ኣብ 1999ዓ/ም በቲ እዋን ዝጠልቦ መሳርሒ ቴክኖሎጂ ኢዲትንግ ማሽን፣ ዝተወሰነ ካሜራ ብምሓዝ መሓውር ኣብ ዘይብሉ 6ተ ሰባት  በቲ ናይ ሽዑ ስያመ ኣብ ቢሮ ሓበሬታ ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምጥያሽ ስርሑ ጀሚሩ ፡፡